Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu (Sl. Gl. 114/23 29.12.2023. godine)


Zakoni

Zakon o radu ( .doc, 394kb )

Zakon o dopunama Zakona o radu (Sl. Gl. 39/24 30.04.2024. godine .pdf

Zakon o izmjeni Zakona o radu (Sl. Gl. 112/23. 22.12.2023. godine .pdf)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. Gl. 119/21. 29.12.2021. godine .pdf)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. Gl. 66/18. 17.07.2018. godine .pdf)

Ovdje možete preuzeti analizu primjene Zakona o radu koju je uradila Služba za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske

Zakon o zaštiti na radu ( .pdf, 537kb )

Zakon o štrajku (.pdf, 454kb )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku (Sl. Gl. 23/20. 13.03.2020. godine, .pdf)

Zakon o zaštiti od uznemiravanju na radu (Sl. Gl. 90/21. 11.10.2021. godine, .pdf)

Zakon o Ekonomsko – socijalnom savjetu (.pdf, 434kb )

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova (.pdf, 484kb )

Zakon o inspekcijama Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 18/20 od 04.03.2020. godine

Zakon o stečaju (.pdf, 937kb )

Zakon o doprinosima (.pdf, 538kb )

Zakon o penzijsko – invalidskom osiguranju (.pdf, 682kb )

Zakon o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. Gl. RS broj 15/22)

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju (Sl. Glasnik RS broj 93/22 od 21.09.2022. godine)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju (Sl. Glasnik RS broj 132/22 od 30.12.2022. godine)

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (.pdf, 504kb )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Sl. Glasnik RS broj 94/19 od 11.11.2019. godine

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Sl. Gl. 112/23, 22.12.2023. godine, .pdf )

Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 52/19 od 21.06.2019. godine

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 78/20 od 05.08.2020. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, Sl. Glasnik RS broj 94/19 od 11.11.2019. godine


Kolektivni ugovori

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske (.pdf, 466kb )

Odluka o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske (Sl. Gl. 60/21, 01.07.2021.)

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske (Sl. Gl 82/22, 26.08.2022.)

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske (Sl. Gl. 82/22, 26.08.2022.)

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave Republike Srpske (Sl. Gl. 79/23, 07.09.2023.)

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske (Sl. Gl. 02/22, 17.01.2022.)

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti socijalne zaštite Republike Srpske (Sl. Gl. 69/21, 27.07.2021. godine)

Posebni kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti socijalne zaštite Republike Srpske (Sl. Gl. 33/22, 15.04.2022. godine)

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske (Sl. Gl. 81/22, 25.08.2022. godine, .pdf )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa RS (Sl. Gl. 83/22, 30.08.2022. )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave (.pdf, 476kb )

Posebni kolektivni ugovor o izmjenama i dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske (Sl. Gl. 86/18, .pdf 149kb)

Posebni kolektivni ugovor o izmjenama i dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske (Sl. Gl.  21/20, 12.03.2020. .pdf)

Odluka o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske (Sl. Gl.  21/21, 15.03.2021. .pdf)

Posebni kolektivni ugovor komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske ( .doc, 135kb )

Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ “ Šume Republike Srpske “ a.d. Sokolac (SL. Glasnik RS 117/21, 27.12.2021. .pdf)


Odluke

Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu (Sl. Gl. 114/23 29.12.2023. godine)

Odluka o usvajanju Strategije o zaštiti na radu u RS za period od 2021 – 2024. godine (Službeni Glasnik Republike Srpske 96/21 od 26.10.2021. godine (.pdf ))

Odluka o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku ( .pdf, 90kb )

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku (Sl. Gl. 39/22, 04.05.2022. godine)

Pravilnik o sadržaju pismenog obračuna plate (Sl. Gl. 18/22, 03.03.2022. godine)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju pismenog obračuna plate (Sl. Gl. 65/22, 08.07.2022. godine)


Memorandumi

Memorandum o zajedničkim mjerama 2018 -2020 godina potpisan između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade RS


Strategije

Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj za peropd od 2021 do 2024. godine


Aktuelno

Odluke o utvrđivanju nove cijene rada za budžetske i fondovske korisnike (Sl. Gl 42/22 od 12.05.2022. godine)

Odluka o utvrđivanju cijene rada za zaposlene u MUP Republike Srpske (Sl. Gl.  42/22 od 12.05.2022. godine

Pravilnik o sadržaju pismenog obračuna plate (Sl. Gl. 18/22, 03.03.2022. godine)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju pismenog obračuna plate (Sl. Gl. 65/22, 08.07.2022. godine)

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. Gl. 119/21. 29.12.2021. godine .pdf)

Set Zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj od 01.01.2022. godine (Sl. Gl. 119/21. 29.12.2021. godine .pdf)

Zakon o zaštiti od uznemiravanju na radu (Sl. Gl. 90/21. 11.10.2021. godine, .pdf)


Set Zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj, decembar 2022. godine

Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske  (Službeni Glasnik Republike Srpske 132/22 od 30.12.2022. godine)

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske 132/22 od 30.12.2022. godine)

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske 132/22 od 30.12.2022. godine)

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske 132/22 od 30.12.2022. godine)

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj (Službeni Glasnik Republike Srpske 132/22 od 30.12.2022. godine)

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske 132/22 od 30.12.2022. godine)

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske 132/22 od 30.12.2022. godine)

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske 132/22 od 30.12.2022. godine)


Set Zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj, maj 2021. godine


Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske 49/21 od 27.05.2021. godine (.pdf ))

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske 49/21 od 27.05.2021. godine (.pdf ))

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj (Službeni Glasnik Republike Srpske 49/21 od 27.05.2021. godine (.pdf ))

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske 49/21 od 27.05.2021. godine (.pdf ))

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske 49/21 od 27.05.2021. godine (.pdf ))

Zakon o dopuni Zakona o doprinosima (Službeni Glasnik Republike Srpske 49/21 od 27.05.2021. godine (.pdf ))

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Službeni Glasnik Republike Srpske 49/21 od 27.05.2021. godine (.pdf ))

Odluke o prijevremenom stupanju zakona na snagu  (Službeni Glasnik Republike Srpske 49/21 od 27.05.2021. godine (.pdf ))


Zakoni o platama

Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske (Sl. Gl. 66/18 17.07.2018. .pdf)

Zakon o izmjenama zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 68/22 od 15.07.2022. godine)

Zakon o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (Sl. Gl. 66/18 17.07.2018. .pdf)

Zakon o izmjenama zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 68/22 od 15.07.2022. godine

Zakon o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske (Sl. Gl. 68/22 15.07.2022. .pdf)

Zakon o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske (Sl. Gl. 66/18 17.07.2018. .pdf)

Zakon o izmjenama zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 68/22 od 15.07.2022. godine

Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske (Sl. Gl. 66/18 17.07.2018. .pdf)


Set izmjena i dopuna zakona koji se odnosi na povećanje plata u Republici Srpskoj od 01.01.2020. godine

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine

Zakon o izmjeni i dopuni zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine


Zakoni iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( SL. Glasnik RS 81/22, 25.08.2022. godine .pdf )

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( SL. Glasnik RS 41/18, .doc )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. Gl. 92/20, 18.09.2020. .pdf)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. Gl. 55/23, 22.06.2023. .pdf)

Zakon o visokom obrazovanju ( SL. Glasnik RS 67/2020. 10.07.2020. .pdf )

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ( SL. Glasnik RS 79/15, .doc )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (SL. Glasnik RS 64/2022. 06.07.2022. .pdf )

Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj ( SL. Glasnik RS 11/19, .doc )

Zakon o izmjenama zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, Sl. Glasnik RS broj 68/22 od 15.07.2022. godine

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj (SL. Glasnik RS 112/23. 22.12.2023. .pdf )

Zakon o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske ( SL. Glasnik RS 11/19, .doc )

Zakon o izmjenama zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, (Sl. Glasnik RS broj 68/22 od 15.07.2022. godine)

Zakon o izmjenama zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, (Sl. Glasnik RS broj 112/23 od 22.12.2023. godine)

Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske ( SL. Glasnik RS 11/19, .doc )

Zakon o izmjenama zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 68/22 od 15.07.2022. godine

Zakon o izmjenama zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 112/23 od 22.12.2023. godine


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!