Međunarodna Organizacija Rada - MOR (Interbational Labour Organization - ILO )
Međunarodna Organizacija Rada – MOR (Interbational Labour Organization – ILO )

Međunarodna organizacija rada ( Inernational Labour Organization – ILO ), je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja promoviše socijalnu pravdu i međunarodno priznata ljudska i radnička prava. Osnovana je 1919. godine Versajskim mirom i postala je prva specijalizovana agencija Ujedinjenih Nacija 1946. godine.
Međunarodna Organizacija Rada formuliše međunarodne standarde rada u obliku konvencija i preporuka koje postavljaju minimalne standarde radnog prava: slobodu udruživanja, pravo na organizovanje , kolektivno pregovaranje, ukidanje prinudnog rada, jednake šanse i jednaki tretman, idruge standarde kojima se regulišu uslovi u cijelom rasponu pitanja vezanih za rad. Pruža tehničku pomoć u sledećim područjima: stručno obrazovanje i stručna rehabilitacija; politika zapošljavanja; administracija rada; radno pravo i industrijski odnosi; razvijanje menadžmenta; zadruge; socijalna sigurnost; statistika vezana uz rad i sigurnost i zaštita na radu.
Međunarodna organizacija rada promoviše razvijanje nezavisnih radničkih organizacija i udruženja poslodavaca i tim organizacijama osigurava trening i savjetodavne usluge. Unutar sistema Ujedinjenih Nacija, Međunarodna Organizacija Rada je jedinstvena po svojoj tripartitnoj strukturi u kojoj radnici i poslodavci sudjeluju u radu upravnih organa organizacije kao ravnopravni partneri vladama.

Pregled konvencija MOR – a koje je ratifikovala BiH

Konvencija br. 13 O olovnom bjelilu ( bojadisanje ) (.pdf, 1921. god. )

Konvencija br. 16 O obaveznom ljekarskom pregledu djece i mladića zaposlenih na brodovima ( .pdf, 1921. god )

Konvencija br. 19 O jednakom tretmanu u pogledu obeštećenja nesrećnih slučajeva pri radu (.pdf, 1925. god.)

Konvencija br. 22 O ugovoru o najmu mornara (.pdf, 1926. god. )

Konvencija br. 23 O repatrijaciji mornara (.pdf, 1926. god.)

Konvencija br. 24 O osiguranju u slučaju bolesti ( industrija ) (.pdf, 1927. god.)

Konvencija br. 25 O osiguranju u slučaju bolesti ( poljoprivreda )(.pdf, 1927. god.)

Konvencija br. 32 O zaštiti protiv nesreća ( lučki radnici ) ( revidirana ) (.pdf, 1932. god. )

Konvencija br. 53 O svjedočanstvu o stručnoj osposobljenosti oficira (.pdf, 1936. god.)

Konvencija br. 69 O svjedočanstvu o osposobljenosti brodskih kuvara (.pdf, 1946. god.)

Konvencija br. 73 O ljekarskom pregedu mornara)(.pdf, 1946. god.)

Konvencija br. 74 O svjedočanstvu o stručnoj osposobljenosti mornara(.pdf, 1946. god. )

Konvencija br. 80 O reviziji završnih odredbi (.pdf, 1946. god.)

Konvencija br. 81 O inspekciji rada u industriji i trgovini (.pdf, 1947. god.)

Konvencija br. 87 O slobodi udruživanja i zaštiti prava na organizovanje)(.pdf, 1948. god.)

Konvencija br. 88 O službi za zapošljavanje (.pdf, 1948. god. )

Konvencija br. 91 O plaćenom godišnjem odmoru mornara ( revidirana )(.pdf, 1949. god. )

Konvencija br. 92 O smještaju posade na pomorskom brodu (.pdf, 1949. god.)

Konvencija br. 97 O migraciji u cilju zapošljavanja ( revidirana ) (.pdf, 1949. god.)

Konvencija br. 98 O pravima radnika na organizovanje i kolektivno pregovaranje (.pdf, 1949. god.)

Konvencija br. 100 O jednakom nagrađivanju muške i ženske radne snage (.pdf, 1951. god. )

Konvencija br. 102 O socijalnoj sigurnosti ( minimalni standardi ) (.pdf, 1952. god.)

Konvencija br. 111 O diskriminaciji ( zapošljavanje i zanimanje )(.pdf, 1958. god.)

Konvencija br. 114 O odredbama ugovora o zaposlenju ribara (.pdf, 1959. god. )

Konvencija br. 116 O reviziji završnih odredbi(.pdf, 1961. god. )

Konvencija br. 119 O zaštiti mašina (.pdf, 1963. god.)

Konvencija br. 121 O beneficijama za povredu na poslu (.pdf, 1964. god.)

Konvencija br. 122 O politici zapošljavanja (.pdf, 1964. god.)

Konvencija br. 126 O smještaju na ribarskim brodovima (.pdf, 1966. god. )

Konvencija br. 132 O plaćenom odmoru ( revidirana ) (.pdf, 1970. god. )

Konvencija br. 135 O predstavnicima radnika (.pdf, 1971. god.)

Konvencija br. 136 O benzolu (.pdf, 1971. god.)

Konvencija br. 139 O raku kao profesionalnom oboljenju (.pdf, 1974. god. )

Konvencija br. 140 O plaćenom odsustvu za obrazovne svrhe(.pdf, 1974. god. )

Konvencija br. 142 O profesionalnoj orjentaciji i stručnom osposobljavanju u razvoju ljudskih resursa (.pdf, 1975. god.)

Konvencija br. 143 O migracijama u uslovima zloupotrebe i unapređenje jednakih mogućnosti i tretmana radnika migranata (.pdf, 1975. god.)

Konvencija br. 148 O zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnoj sredini prouzrokovanih zagađenjem vazduha, bukom i vibracijom (.pdf, 1977. god.)

Konvencija br. 155 O sigurnosti i zdravlju na poslu (.pdf, 1981. god. )

Konvencija br. 156 O jednakim mogućnostima i jednakom tretmanu za radnike i radnice: Radnici s porodičnim obavezama (.pdf, 1981. god.)

Konvencija br. 158 O prestanku radnog odnosa (.pdf, 1982. god.)

Konvencija br. 159 O profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida (.pdf, 1983. god. )

Konvencija br. 161 O službama medicine rada(.pdf, 1985. god. )

Konvencija br. 162 O azbestu (.pdf, 1986. god.)

Konvencija br. 171 O noćnom radu (.pdf, 1990. god.)

Pregled Konvencija koje je ratifikovala BiH


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!