Aktiv mladih Saveza sindikata Republike Srpske
Aktiv mladih Saveza sindikata Republike Srpske

Aktiv mladih Saveza sindikata Republike Srpske, kao interesna grupa u okviru Saveza sindikata Republike Srpske djeluje i funkcioniše od 2002.godine. Osim na nivou Saveza sindikata Republike Srpske, aktivi mladih formirani su i funkcionišu u sedam granskih sindikata.
U nekim granskim sindikatima mladi imaju pravo da prisustvuju sjednicama najviših organa granskih sindikata, dok u nekim granskim sindikatima, predstavnici mladih su punopravni članovi republičkih odbora i imaju pravo glasa i odlučivanja.
Prema  Statutu Saveza sindikata Republike Srpske predstavnik Aktiva mladih je punopravan član Generalnog vijeća sa pravom glasa.
Osnovne aktivnosti Aktiva mladih u prethodnom periodu odnosile su se na jačanje kapaciteta, edukaciju mladih sindikalnih aktivista, te kandidovanje pitanja i problema sa kojima se mladi svakodnevno susreću u radu i društvu.
Osnovni problemi mladih su velika nezaposlenost, rad u neformalnoj ekonomiji, inertnost i nezainteresovanost mladih da se uključe u sve sfere društvenog života, uključujući i rad u organima Sindikata.
Takođe je alarmantna činjenica da sve više mladih nisu članovi sindikata. Mnogo je razloga za takvo stanje od nezaposlenosti, preko njihovog angažovanja u sivoj ekonomiji i radu na crno do opšte inertnosti i nedovoljnog znanja o značaju i ulozi sindikata.
Zbog svih ovih problema, Aktiv mladih je veliku pažnju posvetio edukaciji mladih sindikalnih aktivista – članova sindikata kako bi se poboljšao  imidž i  angažman mladih u sindikatu, te provođenju kampanja.
Svoje edukativne aktivnosti Aktiva mladih je realizovao u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert i Međunarodnom konfederacijom sindikata.
Aktiv mladih je, u saradnji sa Fondacijom Fridih Ebert, u prethodnih sedam godina organizovao  Sindikalnu školu koju je pohađalo po 15 mladih sindikalnih aktivista iz svih granskih sindikata koji djeluju u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, a koji imaju formiran Aktiv mladih.
Na četiri edukativna seminara u sklopu Sindikalne škole, mladi su stekli  osnovna znanja iz oblasti radnog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja, socijalnog dijaloga, javnog nastupa, uloge i značaja sindikata, te drugih tema značajnih za aktivno angažovanje u sindikatu.
U saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert održani su i seminari za mlade sindikalne aktiviste kako bi se mladi edukovali za pisanje i apliciranje projekata i na taj način postali samoodrživi i sposobni da svoja znanja prenesu i na druge mlade aktiviste, te da se aktivno uključe u rad u sindikatima.
Takođe, od polaznika generacije 2010. godine i svih drugih polaznika koji su završili Sindikalnu školu formirana je tzv. ,,Alumni mreža,, u koju  ulaze svi mladi sindikalni aktivisti koji završe Sindikalnu školu kako bi ostali u kontaktu i bili na raspolaganju granskim sindikatima.
Aktiv mladih je obnovio saradnju i sa Aktivima mladih Federacije BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije , Hrvatske i Slovenije gdje su na zajedničkim sastancima i seminarima prezentovali aktivnosti i probleme mladih u Republici Srpskoj.
Aktiv mladih učestvuje u punom kapacitetu u radu odbora mladih Regionalnog sindikalnog savjeta “Solidanost“.
Predstavnici Aktiva mladih učestvovali su na seminarima koje je organizovala Međunarodna konfederacija sindikata.
Aktiv mladih aktivno je učestvovao u  donošenju zakonskih propisa i podržao aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u cilju donošenja dobrih i kvalitetnih rješenja koji su u interesu radnika.
Treba naglasiti da je Aktiv mladih u svom radu i svim aktivnostima koje je provodio imao podršku Saveza sindikata Republike Srpske i granskih sindikata.
Uz sve pozitivne pomake koji su se desili za Aktiv mladih u narednom periodu istaknuta je potreba:

  • Za sindikalno organizovanje i zaštitu prava mladih radnika.
  • Za osnivanje Aktiva mladih u svim granskim sindikatima.
  • Da predstavnici mladih imaju pravo prisustva i pravo glasa na sjednicama organa granskih sindikata.
  • Obezbjeđivanje Budžeta za potrebe i aktivnosti mladih u granskim sindikatima.
  • Veći angažman mladih u akcijama koje sprovode granski sindikati i Savez sindikata.
  • Dalja edukacija Aktiva mladih na granskom nivou i nivou Saveza.

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!