Evropska konfederacija sindikata EKS ( Erupean Trade Union Confederation - ETUC )
Evropska konfederacija sindikata EKS ( Erupean Trade Union Confederation – ETUC )

Evropska konfederacija sindikata (EKS) je krovna organizacija koja je osnovana 1973. godine voljom interesa radnika na evropskom nivou radi zastupanja njihovih prava i interesa u institucijama Evropske unije. U sastavu EKS-a su 84 nacionalne sindikalne centrale iz 36 evropskih zemalja, 12 industrijskih federacija, jedna pridruženu članicu i četiri članice u statusu posmatrača među kojima je i Savez sindikata Republike Srpske, što ukupno predstavlja 60 miliona članova.
EKS je jedan od evropskih socijalnih parntera priznat od Evropske unije. Vodi industrijske odnose s poslodavcima na nivou EU kroz evropski socijalni dijalog.
Ugovorom iz Mastrihta 1993. godine priznato je pravo socijalnih partnera na sklapanje obavezujućih okvirnih sporazuma na nivou EU koji  sklapanjem prelaze u direktive te je tako usvojeno više od 40 međuindustrijskih i 500 sektorskih sporazuma.
U sklopu EKS-a djeluje i Evropski sindikalni institut (ETUI), nastao 2005. godine koji ima tri odjela i to odjel za obrazovanje, za istraživanje i za zaštitu na radu. Ovaj Institut je od izuzetne važnosti za sve organizacije članice EKS-a, pa i za one koji to nisu, jer organizuje razne vidove okupljanja radi zajedničkih interesa u jačanju i izgradnji kapaciteta sindikata iz navedenih oblasti koje Institut pokriva.
Svake četiri godine održava se kongres EKS-a koje je i najviši organ i zadatak mu je da odredi opštu politiku organizacije. Uključuje delegate iz svih nacionalnih sindikalnih centrala, evropskih industrijskih federacija i Odbora žena. Na Kongresu se biraju članovi Izvršnog odbora, predsjednik, generalni sekretar, dva zamjenika generalnog sekretara i četiri konfederalna sekretara.

www.etuc.org


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!