Međunarodna Organizacija Rada - MOR (Interbational Labour Organization - ILO )
Međunarodna Organizacija Rada – MOR (Interbational Labour Organization – ILO )

Međunarodna organizacija rada ( Inernational Labour Organization – ILO ), je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja promoviše socijalnu pravdu i međunarodno priznata ljudska i radnička prava. Osnovana je 1919. godine Versajskim mirom i postala je prva specijalizovana agencija Ujedinjenih Nacija 1946. godine.
Međunarodna Organizacija Rada formuliše međunarodne standarde rada u obliku konvencija i preporuka koje postavljaju minimalne standarde radnog prava: slobodu udruživanja, pravo na organizovanje , kolektivno pregovaranje, ukidanje prinudnog rada, jednake šanse i jednaki tretman, idruge standarde kojima se regulišu uslovi u cijelom rasponu pitanja vezanih za rad. Pruža tehničku pomoć u sledećim područjima: stručno obrazovanje i stručna rehabilitacija; politika zapošljavanja; administracija rada; radno pravo i industrijski odnosi; razvijanje menadžmenta; zadruge; socijalna sigurnost; statistika vezana uz rad i sigurnost i zaštita na radu.
Međunarodna organizacija rada promoviše razvijanje nezavisnih radničkih organizacija i udruženja poslodavaca i tim organizacijama osigurava trening i savjetodavne usluge. Unutar sistema Ujedinjenih Nacija, Međunarodna Organizacija Rada je jedinstvena po svojoj tripartitnoj strukturi u kojoj radnici i poslodavci sudjeluju u radu upravnih organa organizacije kao ravnopravni partneri vladama.

Pregled Preporuka MOR – a

Preporuka br. 84 O klauzulama o radu ( Javni ugovori )

Preporuka br. 97 O zaštiti zdravlja radnika na radnom mjestu

Preporuka br. 99 O stručnom osposobljavanju i preosposobljavanju invalida

Preporuka br. 100 Koja se odnosi na zaštitu radnika migranata u nedovoljno razvijenim zemljama i teritorijama

Preporuka br. 112 O službi medicine rada u preduzećima

Preporuka br. 143 O radničkim predstavnicima

Preporuka br. 148 O plaćenom odsustvu za obrazovne svrhe

Preporuka br. 156 O zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnoj sredini prozrokovanih zagađenjem vazduha, bukom i vibracijama

Preporuka br. 163 O promociji kolektivnog pregovaranja

Preporuka br. 164 O zaštiti na radu i radnoj sredini

Preporuka br. 168 O profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida

Preporuka br. 171 O službama medicine rada

Preporuka br. 172 O bezbjednosti prilikom korišćenja azbesta

Preporuka br. 178 U vezi sa noćnim radom

Preporuka br. 195 O razvoju ljudskih resursa, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavršavanju


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!