Zakoni

Zakon o radu ( .doc, 394kb )

Ovdje možete preuzeti analizu primjene Zakona o radu koju je uradila Služba za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske

Zakon o zaštiti na radu ( .doc, 187kb )

Zakon o štrajku (.doc, 77kb )

Zakon o Ekonomsko – socijalnom savjetu (.doc, 49kb )

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova (.doc, 99kb )

Zakon o stečaju (.doc, 622kb )

Zakon o doprinosima (.doc, 91kb )

Zakon o penzijsko – invalidskom osiguranju (.doc, 243kb )

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (.doc, 127kb )

Set zakona koji se odnosi na povećanje plata u Republici Srpskoj, 17.07.2018. godine

Set zakona koji se odnosi na povećanje plata u Republici Srpskoj, Sl. Glasnik RS broj 66/18 od 17.07.2018. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak SG RS 66/18

Pravilnik o ostvarivanju prava na umanjenje poreske osnovice

Pravilnik o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa

Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati, Službeni Glasnik Republike Srpske 69/2018( .pdf, 209kb )

Zakoni iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( SL. Glasnik RS 44/17, .doc )

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( SL. Glasnik RS 41/18, .doc )

Zakon o visokom obrazovanju ( SL. Glasnik RS 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 – odluka US i 31/2018), .doc )

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ( SL. Glasnik RS 79/15, .doc )

Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj ( SL. Glasnik RS 11/19, .doc )

Zakon o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske ( SL. Glasnik RS 11/19, .doc )

Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske ( SL. Glasnik RS 11/19, .doc )

Kolektivni ugovori

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske (.doc, 74kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske (Sl. Gl 70/19, .doc, 158kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske (Sl. Gl. 70/19, .doc, 137kb)

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave Republike Srpske (.doc, 90kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblati zdravstva (.doc, 112kb )

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti socijalne zaštite Republike Srpske (Sl. Gl. 47/18, .pdf 199kb)

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske (Sl. Gl. 69/19, .doc, 136kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa RS (Sl. Gl. 69/19, .doc, 126kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave (.doc, 99kb )

Posebni kolektivni ugovor o izmjenama i dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske (Sl. Gl. 86/18, .pdf 149kb)

Posebni kolektivni ugovor komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske ( .doc, 135kb )

Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ “ Šume Republike Srpske “ a.d. Sokolac ( .pdf )

Odluke

Odluka o najnižoj plati, Službeni Glasnik Republike Srpske 120/18( .pdf, 142kb )

Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati, Službeni Glasnik Republike Srpske 69/2018( .pdf, 209kb )

Odluka o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku ( .pdf, 90kb )

Memorandumi

Memorandum o zajedničkim mjerama 2018 -2020 godina potpisan između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade RS