Закони

Закон о раду ( .доц, 394кб )

Oвдје можете преузети анализу примјене Закона о раду коју је урадила Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске

Закон о заштити на раду ( .доц, 187кб )

Закон о штрајку (.доц, 77кб )

Закон о Економско – социјалном савјету (.доц, 49кб )

Закон о мирном рјешавању радних спорова (.доц, 99кб )

Закон о стечају (.доц, 622кб )

Закон о доприносима (.доц, 91кб )

Закон о пензијско – инвалидском осигурању (.доц, 243кб )

Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (.доц, 127кб )

Сет закона који се односи на повећање плата у Републици Српској, 17.07.2018. године

Сет закона који се односи на повећање плата у Републици Српској, Сл. Гласник РС број 66/18 од 17.07.2018. године

Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак СГ РС 66/18

Правилник о остваривању права на умањење пореске основице

Правилник о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса

Одлука о измјени Одлуке о најнижој плати, Службени Гласник Републике Српске 69/2018( .пдф, 209кб )

Закони из области образовања, науке и културе

Закон о основном образовању и васпитању ( СЛ. Гласник РС 44/17, .доц )

Закон о средњем образовању и васпитању ( СЛ. Гласник РС 41/18, .доц )

Закон о високом образовању ( СЛ. Гласник РС 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 – одлука УС и 31/2018), .доц )

Закон о предшколском васпитању и образовању ( СЛ. Гласник РС 79/15, .доц )

Закон о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )

Закон о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )

Закон о платама запослених у области културе Републике Српске ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )

Колективни уговори

Посебни колективни уговор за запослене у јавним службама Републике Српске (.доц, 74кб )

Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе Републике Српске (Сл. Гл 70/19, .доц, 158kb )

Посебни колективни уговор за запослене у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске (Сл. Гл. 70/19, .доц, 137кб)

Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске (.доц, 90кб )

Посебни колективни уговор за запослене у облати здравства (.доц, 112кб )

Посебан колективни уговор за запослене у области социјалне заштите Републике Српске (Сл. Гл. 47/18, .пдф 199кб)

Посебни колективни уговор за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске (Сл. Гл. 69/19, .доц, 136кб )

Посебни колективни уговор за запослене у институцијама правосуђа РС (Сл. Гл. 69/19, .доц, 126кб )

Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе (.доц, 99кб )

Посебни колективни уговор о измјенама и допуни Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (Сл. Гл. 86/18, .пдф 149кб)

Посебни колективни уговор комуналних и услужних дјелатности Републике Српске ( .доц, 135кб )

Колективни уговор за запослене у ЈПШ “ Шуме Републике Српске “ а.д. Соколац ( .пдф )

Одлуке

Одлука о најнижој плати, Службени Гласник Републике Српске 120/18( .пдф, 142кб )

Одлука о измјени Одлуке о најнижој плати, Службени Гласник Републике Српске 69/2018( .пдф, 209кб )

Одлука о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику ( .пдф, 90кб )

Меморандуми

Меморандум о заједничким мјерама 2018 -2020 година потписан између Савеза синдиката Републике Српске и Владе РС