Међународна Организација Рада - МОР (Interbational Labour Organization - ILO )
Међународна Организација Рада – МОР (Interbational Labour Organization – ILO )

Међународна организација рада ( Inernational Labour Organization – ILO ), је специјализована агенција Уједињених нација која промовише социјалну правду и међународно призната људска и радничка права. Основана је 1919. године Версајским миром и постала је прва специјализована агенција Уједињених Нација 1946. године.
Међународна Организација Рада формулише међународне стандарде рада у облику конвенција и препорука које поставлјају минималне стандарде радног права: слободу удруживања, право на организовање , колективно преговарање, укидање принудног рада, једнаке шансе и једнаки третман, идруге стандарде којима се регулишу услови у цијелом распону питања везаних за рад. Пружа техничку помоћ у следећим подручјима: стручно образовање и стручна рехабилитација; политика запошљавања; администрација рада; радно право и индустријски односи; развијање менаџмента; задруге; социјална сигурност; статистика везана уз рад и сигурност и заштита на раду.
Међународна организација рада промовише развијање независних радничких организација и удружења послодаваца и тим организацијама осигурава тренинг и савјетодавне услуге. Унутар система Уједињених Нација, Међународна Организација Рада је јединствена по својој трипартитној структури у којој радници и послодавци судјелују у раду управних органа организације као равноправни партнери владама.

Преглед Препорука МОР – а

Препорука бр. 84 О клаузулама о раду ( Јавни уговори )

Препорука бр. 97 О заштити здравља радника на радном мјесту

Препорука бр. 99 О стручном оспособљавању и преоспособљавању инвалида

Препорука бр. 100 Која се односи на заштиту радника миграната у недовољно развијеним земљама и територијама

Препорука бр. 112 О служби медицине рада у предузећима

Препорука бр. 143 О радничким представницима

Препорука бр. 148 О плаћеном одсуству за образовне сврхе

Препорука бр. 156 О заштити радника од професионалних ризика у радној средини прозрокованих загађењем ваздуха, буком и вибрацијама

Препорука бр. 163 О промоцији колективног преговарања

Препорука бр. 164 О заштити на раду и радној средини

Препорука бр. 168 О професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида

Препорука бр. 171 О службама медицине рада

Препорука бр. 172 О безбједности приликом коришћења азбеста

Препорука бр. 178 У вези са ноћним радом

Препорука бр. 195 О развоју људских ресурса, образовању, оспособљавању и сталном усавршавању


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!