Usklađivanje naknade plate porodiljama u Republici Srpskoj

Usklađivanje naknade plate porodiljama u Republici Srpskoj
Usklađivanje naknade plate porodiljama u Republici Srpskoj

Zakon o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21), u okviru odredbi o zaštiti radnika, predviđa posebnu zaštitu žene i materinstva, propisujući posebna prava za ovu kategoriju radnika .

Između ostalih prava, odredbom člana 112. zakona propisano je da za vrijeme korišćenja porodiljskog odustva žena ima pravo na naknadu plate u visini prosječne plate koju je ostvarila u posljednjih 12 mjeseci prije početka korišćenja porodiljskog odsustva, te se isplaćuje u visini 100% utvrđene naknade . Ova naknada se mjesečno usklađuje sa rastom prosječnih plata u Republici.

Savez sindikata Republike Srpske, kao jedina reprezentativna sindikalna centrala, koja štiti prava i interese radnika, prateći primjenu prethodnog zakonskog rješenja i postupajući po zahtjevima porodilja za zaštitu prava po osnovu rada, došao je do podataka da poslodavci često zloupotrebljavaju njihova zakonom propisana prava, na način da utvrđuju iznos naknade plate u momentu otvaranja porodiljskog odsutva, pri čemu visina te naknade ostaje neizmjenjena tokom ukupnog perioda trajanja odsustva, bez obzira na rast prosječnih plata .

Ovakva praksa se dešava bez obzira što  poslodavci, koji redovno izmiruju svoje obaveze po osnovu uplate doprinosa, imaju pravo na refundaciju ove naknade u punom iznosu . Osim toga, Republički zavod za statistiku redovno objavljuje prosječne mjesečne bruto i neto plate u Republici Srpskoj, što olakšava praćenje rasta prosječnih plata na mjesečnom nivou.

U cilju osiguranja jedinstvene primjene zakona i ostvarivanja prava posebnih kategorija radnika – majki, u punom kapacitetu, stručne službe Saveza sindikata Republike Srpske, sačinile su poseban obrazac zahtjeva za usklađivanje naknade plate za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, koji se nalazi u prilogu ove informacije, a na osnovu kojeg porodilje mogu ostvariti svoje zakonom garantovano pravo na usklađivanje naknade plate sa rastom prosječnih plata u Republici .

Usklađivanje naknade plate vrši se mjesečno tokom trajanja porodiljskog odsustva .

Napomena: Porodiljsko odsustvo za prvo i drugo dijete traje godinu dana neprekidno, dok za blizance i svako treće i naredno dijete traje 18 mjeseci neprekidno.

Savez sindikata Republike Srpske, poziva sve porodilje, kojima su na bilo koji način ugrožena prava po osnovu korištenja porodiljskog odsustva ili druga prava po osnovu rada, da se obrate najbližoj sindikalnoj kancelariji za pružanje besplatne pravne pomoći .

Prilog: – obrazac zahtjeva (.doc)

Prilog: – obrazac zahtjeva (.pdf)


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!