Zaključci sa druge sjednice Generalnog vijeća Saveza sindikata RS

Druga sjednica Generalnog vijeća Saveza sindikata RS, Banjaluka 26. septembar 2017. godine

Na Drugoj sjednici Generalnog vijeća Saveza sindikata Republike Srpske održanoj 26.09.2017.godine u Banjaluci, doneseni su sljedeći :

ZAKLJUČCI

1. Generalno vijeće Saveza sindikata Republike Srpske, nakon iznesenih mišljenja i stavova, prihvatilo je Stručnu analizu primjene Zakona o radu Republike Srpske koju je uradila Služba za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske i Radna grupa imenovana ispred Generalnog vijeća Saveza sindikata Republike Srpske.
Stručna analiza primjene Zakona o radu RS biće dostavljena svim granskim sindikatima koji imaju mogućnost da na Analizu dostave svoje prijedloge i sugestije, koje će biti njen sastavni dio.
2. Članovi Generalnog vijeća Saveza sindikata Republike Srpske, informisani su o rasporedu održavanja javnih rasprava koje organizuje Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, po centrima u Republici Srpskoj.
Kao osnova za diskusiju na javnim raspravama, predstavnicima Sindikata poslužiće Stručna analiza urađena od strane Službe za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata RS. Izneseni stavovi i mišljenja predstavnika sindikata, na javnim raspravama, biće uvršteni u Stručnu analizu primjene Zakona o radu Republike Srpske, ukoliko odražavaju interese radnika.
Obavezuju se članovi Generalnog vijeća Saveza sindikata Republike Srpske, da uzmu učešće u javnim raspravama koje organizuje Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, u skladu sa njihovom regionalnom pripadnošću.
Učesnici u javnim raspravama ispred Sindikata evidentiraće se kod izvršnog sekretara i pravnika u Regionalnom sindikalnom centru, u vrijeme održavanja Javne rasprave.
Pozivaju se članovi organa Saveza sindikata Republike Srpske, članovi organa granskih sindikata, predsjednici sindikalnih organizacija i članstvo, da uzmu učešće u javnim raspravama povodom Analize primjene Zakona o radu RS koje organizuje Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS.
3. Generalno vijeće Saveza sindikata RS prihvatilo je informaciju o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku, koje se odnose na usklađivanje Zakona o štrajku sa Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova, uz sugestiju da se član 6. stav 4. izmjena i dopuna Zakona o štrajku precizira u smislu, da se akt o utvrđivanju minimuma procesa rada mora donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna, uz obavezno učešće i saglasnost sindikata.
4. Generalno vijeće Saveza sindikata RS upoznato je sa dopisom Ministarstva finansija RS vezano za Prijedlog mjera za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018 – 2020.godine.
Generalno vijeće Saveza sindikata Republike Srpske zadužuje organe granskih sindikata da u što kraćem roku, a najkasnije do 25.10.2017.godine, dostave prijedloge za Program ekonomskih reformi za oblasti koje predstavljaju, kako bi isti bili objedinjeni i dostavljeni nadležnom ministarstvu.
Generalno vijeće Saveza sindikata Republike Srpske poziva granske sindikate budžetskih i fondovskih korisnika da odmah intervenišu u svojim resorima i otpočnu ozbiljne pregovore oko kreiranja stavki u Budžetu za taj resor koje se tiču primanja radnika koje predstavljaju.
5. Generalno vijeće Saveza sindikata Republike Srpske jednoglasno je izabralo Gorana Stankovića za generalnog sekretara Saveza sindikata Republike Srpske, a Taneta Peulića za potpredsjednika Saveza sindikata Republike Srpske za privredne sindikate.
6. Generalno vijeće Saveza sindikata Republike Srpske donijelo je Odluku da se 20. i 21. oktobra 2017.godine, povodom Dana dostojanstvenog rada, održi dvodnevni seminar na kojem će se članovi Generalnog vijeća Saveza sindikata Republike Srpske upoznati sa najvažnijim temama vezanim za rad i djelovanje sindikata.

Dokument možete preuzeti na sledećem linku:

Zaključci sa druge sjednice Generalnog vijeća Saveza sindikata RS

Druga sjednica Generalnog vijeća Saveza sindikata RS, Banjaluka 26. septembar 2017. godine
Goran Stanković jednoglasno izabran za generalnog sekretara Saveza sindikata RS

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!