Potpisan kolektivni ugovor u „Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva“a.d. Istočno Novo Sarajevo

Potpisan kolektivni ugovor u „Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva“a.d. Istočno Novo Sarajevo
Potpisan kolektivni ugovor u „Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva“a.d. Istočno Novo Sarajevo

Dana 19. novembra 2020. godine, Sindikalna organizacija „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“  potpisali su Kolektivni ugovor kod poslodavca sa  članovima Uprave JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a.d. Istočno Novo Sarajevo.

Kolektivni ugovor je potpisan na obostrano zadovoljstvo  kojim su uređena prava, obaveze i odgovornosti radnika  koji su u radnom odnosu i poslodavca, kao i sva prava koja proističu iz rada i po osnovu rada, te dgura pitanja k oja nisu na potpun način  uređena Zakonom o radu.

Kolektivni ugovor odnosi se na sve radnike u Zavodu bez obzira na njihovo članstvo u ovoj sindikalnoj organizaciji.
Kolektivni ugovor stupa na snagu 1. januara 2021. godine i važiće tri godine.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava