Обрачун и исплата најниже плате

Обрачун и исплата најниже плате
Обрачун и исплата најниже плате

Након упорног и интензивног рада Савеза синдиката Републике Српске, усвојене су измјене и допуне Закона о раду, које се примјењују од 01. јануара 2022. године. Измјенама и допунама Закона о раду изричито је  прописано да се најнижа плата,  која се исплаћује раднику, увећава по основу радног стажа .

На овај начин, отклоњене су раније недоумице у погледу примјене института најниже плате, те онемогућене даље злоупотребе од стране послодаваца, на које је Савез синдиката Републике Српске  аргументовано указивао , тражећи од надлежних органа заузимање званичних ставова по питању садржаја најниже плате . Сада је на јасан и недвосмислен начин утврђена обавеза послодавца да раднику, утврђени износ најниже плате, увећа по основу радног стажа.

Одлуком Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 01/22), најнижа плата у Републици Српској за 2022. годину утврђена је у висини од 590,00 КМ у нето износу, а иста се примјењује од 01. јануара 2022. године .

Примјеном нове законске регулативе, раднику који, на примјер, има навршених 20 година радног стажа, а којем износ плате за најједноставнији рад и пуно радно вријеме не прелази утврђени износ најниже плате, послодавац је дужан исплатити најнижу плату у износу од 590,00 КМ увећану најмање за 6% (увећање од најмање 0,3% за сваку навршену годину радног стажа), што износи 625,40 КМ . На овај начин, исправља се дугогодишња неправда према радницима који примају најнижу плату, посебно у привредним дјелатностима .

Најнижа плата исплаћује се за пуно радно вријеме и просјечно остварене резултате рада, који чине основну плату радника . Сходно томе, на износ најниже плате, осим увећања плате по основу радног стажа, морају се обрачунати и исплатити и сва друга законска увећања плате по основу радног учинка, прековременог рада, рада ноћу, рада на дане државних и других празника у које се по закону не ради, отежаних/посебних услова рада, као и друга примања по основу рада, а која обухватају трошкове топлог оброка и трошкове превоза .

Савез синдиката Републике Српске, као институција која заступа и штити интересе својих чланова, остаје и даље код раније заузетог става да, институт најниже плате представља заштитну категорију, која се примјењује само код исплате плате за НК раднике, чија плата за најједноставнији рад и пуно радно вријеме не прелази утврђени износ најниже плате и као привремена мјера, кад предузеће западне у економске потешкоће . Исплата најниже плате радницима који обављају сложеније послове (КВ, ССС, ВСС) представљала би њену злоупотребу .

Савез синдиката Републике Српске позива све раднике – чланове синдиката да пријаве сваку врсту евентуалне злоупотребе обрачуна и исплате најниже плате (исплата најниже плате у мањем износу, необрачунавање минулог рада и других накнада које припадају раднику, исплата најниже плате КВ, ССС или ВСС радницима), како би заштитили њихова права преко Служби Савеза синдиката Републике Српске, које стоје на располагању свим нашим члановима .

Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2022. годину (Сл. Гл. 01/22 11.01.2022. године)

ПРЕДСЈЕДНИЦА

Ранка Мишић с.р.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!