Zaključci sa Desete sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, 22.06.2019. godine

Zaključci sa Desete sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, 22.06.2019. godine
Zaključci sa Desete sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, 22.06.2019. godine

Na Desetoj sjednici Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, održanoj 22.06.2019.godine, raspravljalo se o aktuelnoj situaciji i o trenutnim aktivnostima u Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS i Savezu sindikata RS.

Nakon sveobuhvatne rasprave rasprave doneseni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

 1.  Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske zadužuje Jedinstvenu udruženu sindikalnu organizaciju JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac da aktivno prati analizu primjene usvojene sistematizacije radnih mjesta u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac.
  Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac je dužna da ukoliko dođe do eventualnog viška radnika po organizacionim dijelovima, o tome odmah, u pisanoj formi, obavijesti Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS, sindikalne organizacije i članstvo, kako bi svi zajedno reagovali u zaštiti prava i interesa naših članova.
 2.  Analizirajući stanje po djelatnostima, Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske je zaključio da se u pojedinim dijelovima JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac ne primjenjuju pojedine odredbe zaključenog Kolektivnog ugovora, posebno u dijelu koji se odnosi na primjenu potpisane cijene rada. Zadužuje se Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac i sindikalne organizacije po organizacionim dijelovima da aktivno prate primjenu zaključenog kolektivnog ugovora po pitanju materijalnog položaja radnika (isplate plata, ostalih primanja i poštivanje cijene rada).
  O svim eventualnim povredama prava radnika potrebno je obavjestiti Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, koji će preko službi Saveza sindikata Republike Srpske i nadležnih institucija reagovati u zaštiti prava i interesa radnika.
 3.  Preporučuje se sindikalnim organizacijama da organizuju sportsko – rekreativne susrete u što masovnijem broju, kako bi se ispred sindikalnih organizacija formirale ekipe za zajedničke sportske igre (Šumarijadu).
  Zadužuje se Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac da koordinira sve potrebne aktivnosti u tom pravcu, kako bi se sportske igre, kao i u ranijem periodu organizovale o trošku poslodavca.
  U narednom periodu radićemo i na aktivnostima oko održavanja sportsko – rekreativnih susreta u okviru svih sindikalnih organizacija koje djeluju u sastavu granskog sindikata.
 4.  Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS je konstatovao da se broj članova u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d.Sokolac i drugim preduzećima iz ovih oblasti povećava, što je dobar znak povjerenja u naš Sindikat.
  Potrebno je i dalje intenzivirati aktivnosti na vraćanju i omasovljenju članstva u našem Sindikatu.
 5.  Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske je prihvatio informaciju o stanju u preduzeću SHP „Celeks“ a.d. Banja Luka i dao punu podršku u realizaciji primjene i poštivanja Memoranduma o uzajamnoj saradnji zaključenog između sindikalne organizacije i rukovodstva ovog preduzeća.
  Sindikalnoj organizaciji SHP „Celeks“ a.d. Banja Luka na raspolaganju stoje Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske i Služba za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske.
 6.  Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske je sa ogorčenjem prihvatio informaciju da je Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske odbila potpisati ispregovarani tekst Opšteg kolektivnog ugovora, iako je prihvaćen njihov zahtjev da se na regres do 450,00 KM ne uplaćuju porezi i doprinosi.
  Smatramo da je nezaključivanje Opšteg kolektivnog ugovora jedan od ključnih razloga za odlazak radne snage iz Republike Srpske.
  Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, upućuje inicijativu Predsjedništvu Saveza sindikata Republike Srpske, da se razmotri pitanje preispitivanja reprezentativnosti Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kako bi se konačno utvrdilo koga oni predstavljaju i čije interese štite.
 7.  Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS prihvatio je informacije o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske koji se odnosi na realizaciju Memoranduma o zajedničkim mjerama zaključenog sa Vladom Republike Srpske, s posebnim akcentima na rad radnih grupa u kojim Savez sindikata RS ima svoje predstavnike i to:
  – Izmjena i dopuna Zakona o radu RS
  – Izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS
  – Zakon o inspekcijama RS i
  – Zakon o štrajku RS
 8.  Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske je prihvatio informaciju o usvojenom Zakonu o podsticajima u privredi Republike Srpske i istakao da navedeni Zakon favorizuje poslodavce koji su radili u sivoj zoni.
 9.  O ovim donesenim zaključcima u što kraćem roku upoznati sindikalno članstvo.

Zaključci sa Desete sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, 22.06.2019. godine (.pdf)


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!