Zaključci sa Četvrte sjednice Republičkog odbora SFORS, Banjaluka, 21.12.2018. godine

Zaključci sa Četvrte sjednice Republičkog odbora SFORS, Banjaluka, 21.12.2018. godine
Zaključci sa Četvrte sjednice Republičkog odbora SFORS, Banjaluka, 21.12.2018. godine

Na 4. Sjednici Republičkog odbora Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske održanoj 21.12.2018. godine donešeni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

  1. Poslije razmjene informacija o stanju u sindikalnim organizacijama konstatovano je da se prava po osnovu rada u dobroj mjeri poštuju, ali i da ima primjera gdje se neka od prava uskraćuju radnicima.
  2. Nakon upoznavanja sa ukupnim dešavanjima u osiguravajućem društvu Krajina osiguranje, Republički odbor SFORS-e izražava ozbiljnu zabrinutost za sudbinu zaposlenih radnika, te im daje punu podršku u očuvanju njihovih radnih mjesta i prava koja im po osnovu rada pripadaju.
  3. Od Vlade Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca tražimo da se što prije nastavi usaglašavanje i konstruisanje Opšteg kolektivnog ugovora kako bi se na jedinstven način za sve radnike propisala prava koja nisu uređena Zakonom o radu.
  4. Po potpisivanju Opšteg kolektivnog ugovora uputiti zahtjev Udruženju poslodavaca bankarsko-finansijskih i osiguravajućih organizacija radi pregovora, usaglašavanja i potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora za ovu oblast.
  5. Sindikat finansijskih organizacija RS će zajedno sa Savezom sindikata RS intenzivirati aktivnosti na omasovljavanju članstva u sindikatu.
  6. O ovim zaključcima upoznati sindikalno članstvo.