Zaključci sa 6. Sjednice Republičkog odbora Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske

Prosječne plate u bankarskom sektoru od 650 do 850 KM, uprkos dobiti banaka od 77 miliona KM
Prosječne plate u bankarskom sektoru od 650 do 850 KM, uprkos dobiti banaka od 77 miliona KM

Na 6. Sjednici Republičkog odbora Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske održanoj 23.12.2019. godine donešeni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

  1. Republički odbor Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske prihvatio je informaciju da je Unija udruženja poslodavaca odbila potpisati ispregovarani tekst Opšteg kolektivnog ugovora, iako je od strane Vlade prihvaćen njihov zahtjev da se na regres od 450 KM oslobode poreza i doprinosa.
  2. Takođe, članovi Odbora su prihvatili informaciju o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske na povećanju najniže plate i sektorskih plata.
  3. Analizirajući stanje u finansijskom sektoru u pogledu visine plata radnika, Republički odbor je zaključio da je neophodno u svim djelatnostima povećati plate, s obzirom na pozitivne poslovne rezultate koje poslodavci ostvaruju.
  4. Kontinuirano pratiti poštivanje prava radnika i o tome informisati Republički odbor, radi preduzimanja mjera u slučaju kršenja istih.
  5. Od Unije udruženja poslodavaca ponovo zatražiti informaciju kada se planira izbor organa Udruženja poslodavaca bankarsko-finansijskih organizacija, kako bi se otpočeli pregovori u cilju zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora.
  6. Od svih članova organa ovog Sindikata očekuje se veće angažovanje u pridobijanju novih članova Sindikata, a ciljna grupa da budu mladi radnici koji tek zasnivaju radni odnos i kojima treba argumentovano obrazložiti prednosti sindikalnog organizovanja.