Zaključci sa 3. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, Teslić, 02.12.2017. godine

Zaključci sa 3. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, Teslić, 02.12.2017. godine
Zaključci sa 3. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, Teslić, 02.12.2017. godine

Na Trećoj sjednici Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, održanoj 02.12.2017. godine u Tesliću  raspravljalo se o trenutnim aktivnostima u Savezu sindikata RS i Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS, sa posebnim akcentom na aktuelno stanje u JPŠ ,,Šume Republike Srpske,, a.d. Sokolac.

Nakon  rasprave doneseni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

 

 1. Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS će aktivno učestvovati u svim aktivnostima koje provodi Savez sindikata RS vezane za zaključivanje Opšteg kolektivnog ugovora, donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu RS i utvrđivanja iznosa najniže plate za 2018.godinu .
 2. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS prihvatio je informaciju o Programu ekonomskih reformi RS za period 2018-2020 godina i Budžetu RS za 2018.godinu
 3. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, nakon podnesenih informacija od strane članova Republičkog odbora o stanju u djelatnostima koje čine ovaj sindikat, u pogledu prava radnika, je konstatovao da je stanje oko isplate plata i  ostalih primanja radnika u svim preduzećima redovno, s tim da i dalje problem predstavlja nepostojanje kolektivnih ugovora.
 4. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS zahtjeva od Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d.Sokolac da intenzivira rad na terenu, posebno u dijelu koji se odnosi na realizaciju zaključaka sa Druge sjednice Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d.Sokolac.
  O svim aktivnostima Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d.Sokolac, potrebno je odmah informisati članstvo.
 5. Da se u što kraćem roku održi sjednica Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac na kojoj će se utvrditi Nacrt kolektivnog ugovora za zaposlene u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac i imenovati pregovarački tim za pregovore sa poslodavcem.
 6. Zahtjeva se od Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac da uputi dopis Nadzornom odboru Javnog preduzeća vezano za propust koji se odnosi na neodazivanje predstavnika JPŠ „Šume Republike Srpske a.d. Sokolac u vezi tužbe Javnog preduzeća sa preduzećem  „Farmaland“ Gradiška, čime je pričinjena velika šteta JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d.Sokolac.
 7. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS je prihvatio informaciju predsjednika Sindikalne organizacije SHP „CELEKS“ a.d. Banja Luka koji je uz predočene dokumente i obrazloženje iznio činjenice vezane za problem obračuna plate radnicima u preduzeću.
  Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS daje punu podršku predsjedniku Sindikalne organizacije SHP CELEKS a.d. Banja Luka u zahtjevu da se problem obračuna plata riješi kao i za rješavanje ostalih problema u preduzeću.
 8. O svim donesenim zaključcima, potrebno je u što kraćem roku upoznati sindikalno članstvo.

Dokument u cjelosti možete preuzeti ovdje