Zaključci sa 15. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS

Zaključci sa 15. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS
Zaključci sa 15. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS

Na 15. sjednici Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, održanoj 25.07.2020.godine u Trebinju, raspravljalo se o stanju u preduzećima iz oblasti šumarstva, prerade drveta i papira  za vrijeme pandemije virusa Covid-19, sa posebnim akcentom na zaštitu na radu i  zdravlje radnika, uslove rada, plate, naknade i eventualno otpuštanje radnika, te o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske.

Nakon sveobuhvatne rasprave doneseni su sljedeći  

Z A K LJ U Č C I

 

  1. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, prihvatio je informaciju o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske, vezanu za realizaciju zahtjeva Saveza sindikata Republike Srpske upućenih Vladi Republike Srpske, koji se odnose na zaštitu prava radnika za vrijeme vanrednog stanja (obezbjeđivanje zaštitne opreme u cilju očuvanja zdravlja radnika, isplata doprinosa i najniže bruto plate za mjesece mart, april i maj, pomoć preduzećima koja su otežano poslovala i imala smanjen promet.
    Prihvaćena je informacija o radu radnih grupa na izradi zakonskih rješenja, koje se odnose na Zakon o sprečavanju uznemiravanja na radu i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji invalida.
  1. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, na osnovu iznesenih informacija od strane članova Republičkog odbora, konstatovao je da u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira za vrijeme pandemije virusa Covid-19 nije bilo zloupotrebe prava radnika regulisanih Kolektivnim ugovorom, koja se odnose na isplatu plata i ostalih primanja niti otpuštanja radnika, te da uz poštivanje mjera zaštite i zdravlja na radu  nije došlo do oboljevanja radnika kao ni  do zaustavljanja proizvodnje u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira.
    Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske zaključio je da je neophodno intenzivirati aktivnosti vezene za zahtjev upućen Vladi Republike Srpske za preciznije i jasnije definisanje pitanja instituta plate, uvećanja plate i drugih primanja, jasnije definisanje pojma najniže plate i uslova pod kojima se može isplaćivati najniža plata, te definisanje drugih elemenata na kojima počiva sistem plata u Republici Srpskoj.
  1. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, podržava aktivnosti Sindikalne organizacije SHP „Celeks“ a.d. Banja Luka, koje se odnose na rješavanje otvorenih pitanja prema poslodavcu. Ukoliko se do kraja septembra ne postigne dogovor po ovim pitanjima, u rješavanje ovih problema, aktivno će se uključiti Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske i Savez sindikata Republike Srpske.

  2. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske traži od Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac da intenzivira aktivnosti u vezi implementacije Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, kako ne bi došlo do narušavanja prava u smislu iskazivanja viška radnika, kao i da se u narednih sedam dana održi sjednica Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac na kojoj će se analizirati stanje u sindikalnim organizacijama, kao i druga pitanja vezana za primjenu Kolektivnog ugovora uključujući i pregovore oko visine isplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora za 2020.godinu.

  3. Da se sve strukture Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske, angažuju na sindikalizaciji i edukaciji vezano za značaj članstva u Savezu sindikata Republike Srpske, posebno u sredinama gdje nemamo organizovan sindikat ili gdje su radnici prešli u „žuti“ sindikat.

  4. O ovim donesenim zaključcima u što kraćem roku upoznati sindikalno članstvo.

Sve aktivnosti Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske i aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske možete pratiti putem veb stranice Saveza sindikata Republike  Srpske,www.savezsindikatars.org

 

Zaključci sa 15. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS (.pdf)