Zaključci sa 10. Sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, Banjaluka, 23.02.2019. godine

Zaključci sa 10. Sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, Banjaluka, 23.02.2019. godine
Zaključci sa 10. Sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, Banjaluka, 23.02.2019. godine

Na Desetoj sjednici Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, održanoj 23.02.2019. godine u Banja Luci, raspravljalo se o trenutnim aktivnostima u Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS i Savezu sindikata RS.

Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS je donio zaključak o aktivnom praćenju i učestvovanju u rješavanju pitanja iz radnog odnosa za radnike – članove Sindikata  u Drvnoj industriji ,,Standard,, a.d. Prnjavor zbog najavljenog viška radnika, u HI ,,Destilacija,, Teslić zbog neredovnog  snadbjevanja  sirovinom i Centru za sjemensko – rasadničku proizvodnju Doboj zbog poremećaja u isporuci sadnog materijala na tržištu.

Takođe, Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ ,,Šume Republike Srpske,, a.d. Sokolac i Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS, će u narednom periodu aktivno pratiti primjenu zaključenog Kolektivnog ugovora u svim organizacionim dijelovima Javnog preduzeća i reagovati prema direktorima organizacionih dijelova koji ne budu isti primjenjivali u potpunosti.

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS, će nastaviti saradnju sa BWI i drugim  međunarodnim sindikalnim asocijacijama čija smo članica, kao i sa međunarodnim organizacijama koje podržavaju rad sindikata, u cilju osposobljavanja i jačanja kapaciteta svih struktura sindikata i članstva.

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS će zajedno sa kancelarijama Saveza sindikata RS, intenzivirati aktivnosti na vraćanju i omasovljavanju  članstva u Sindikat uzimajući u obzir da je zaključen Kolektivni ugovor i da su smijenjeni pojedini direktori koji su radili na formiranju „žutog sindikata,, a u skladu sa dostavljenim uputstvima od strane Saveza sindikata Republike Srpske.

Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS prihvatio je informacije o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske koji se odnosi na realizaciju Memoranduma o zajedničkim mjerama zaključenog sa Vladom Republike Srpske, s posebnim akcentima na rad radnih grupa u kojim Savez sindikata RS ima svoje predstavnike.

Zaključci sa 10. Sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, Banjaluka, 23.02.2019. godine

Sve naše aktivnosti i aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske  možete pratiti putem veb stranice Saveza sindikata Republike Srpske,www.savezsindikatars.org


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!