Za 14 godina povezan radni staž za 61.995 radnika u RS

Za 14 godina povezan radni staž za 61.995 radnika u RS
Za 14 godina povezan radni staž za 61.995 radnika u RS

Savez sidnikata Republike Srpske je još 2004. godine kreirao Program socijalnog zbrinjavanja radnika, koji su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla.  Program je usvojila i Narodna skupština Republike Srpske. Od 2004. do 2018. godine iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika obezbjeđeno je skoro 189 miliona KM iz budžeta za zbrinjavanje 61.995 radnika iz 421 preduzeća. Za zbrinjavanje preostalih  7.948 radnika iz 98 privrednih društava potrebno je još 25,8 miliona maraka, a do kraja 2022. godine ovaj proces bi trebao biti završen.

Program socijalnog zbrinjavanja odnosi se na uplate na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za radnike iz preduzeća koji su procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja, ili sa tom uplatom stiču uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Novčana sredstva za ove namjene predviđena su budžetom svake godine, a oni koji ne čekaju red i koji se odmah zbrinjavaju su radnici koji u toj godini trebaju u penziju. Savez sidnikata Republike Srpske ima svog predstavnika koji učestvuje u radu Komisije za socijalno zbrinjavanje, koja odobrava sredstva za te namjene.

Postoji redoslijed, kako je koje preduzeće odlazilo u stečaj, tako je napravljena i rang lista. Savez sindikata Republike Srpske na vrijeme je prepoznao potrebu kreiranja Programa socijalnog zbrinjavanja, bez kojeg bi ovi radnici ostali prepušteni sami sebi i ne bi mogli ostvariti svoja Ustavom i zakonom zagarantovana prava.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava