Statistički podaci za februar 2022. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u februaru 2022. godine iznosi 1.091,00 KM i veća je za 49,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u januaru 2022. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za februar 2022. godine iznosi 2.078,98 KM i prosječna plata je pokriva sa 52,48%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u djelatnosti vađenja ruda i kamena, gdje iznose 1.560,00 KM i veće su za 16,07% u odnosu na januarsku platu, a najniže u djelatnosti građevinarstvo i iznose 789,00 KM i veće su za 2,87% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u januaru 2022. godine.

Ukupne potrošačke cijene u februaru 2022. godine u odnosu na januar 2022. godine veće su za 1,3%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 2,0%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,2%.
 • Odjeća i obuća – veće su za 0,2%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 0,2%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 1,6%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,2%.
 • Prevoz – veće su za 3,0%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – nisu se mijenjale.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – veće su za 0,7%.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,5%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!