Povećana  naknada za topli obrok isplaćen u novcu

Povećana  naknada za topli obrok isplaćen u novcu
Povećana  naknada za topli obrok isplaćen u novcu

Naknada za topli obrok, radnicima kojima se isplaćuje u novcu, za svaki radni dan u 2024. godini iznosiće 10,04 KM u netu, odnosno 16,46 KM u brutu. Ovo je najmanji iznos naknade toplog obroka. Kolektivnim ugovorom, Sindikat i poslodavac mogu utvrditi i veći iznos naknade za topli obrok.

S tim u vezi, ukoliko radnik u toku mjeseca ima 22 radna dana,  topli obrok mu iznosi 220,88 KM u netu (22 * 10,04 KM), ako kod poslodavca nije organizovana ishrana – pripremanje toplog obroka ili isporuka toplog obroka putem lica registrovanog za usluge keteringa. A ukoliko je ishrana organizovana putem keteringa ili se topli obrok priprema u vlastitim restoranima kod poslodavca, vrijednost toplog obroka mora biti u neto iznosu od 9,56 KM.

Zakonska obaveza svih poslodavaca u realnom sektoru u Republici Srpskoj je da isplaćuju naknadu troškova toplog obroka, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana.

Podsjećamo da je visina  naknade za topli obrok utvrđena Odlukom Vlade Republike Srpske o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj: 53/16, 12/22 i 39/22) i iznosi 0,85 % prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan, a u slučaju obavljanja prekovremenog rada, dužeg od tri časa dnevno, radnik ima pravo na još jedan dodatni topli obrok.

Prema obavještenju Republičkog zavoda za statistiku od 22.1.2024. godine,  prosječna bruto plata za 2023.  godinu je iznosila 1937 KM.

Savez sindikata Republike Srpske poziva sve radnike – članove Sindikata da prijave, svaku vrstu zloupotreba od strane poslodavaca (neisplaćivanje naknade za topli obrok, isplaćivanje  toplog obroka u manjem iznosu) kako bi zaštitili njihova prava putem regionalnih kancelarija Službe za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske. 

GENERALNI  SEKRETAR
Goran Stanković


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!