Održana Deveta sjednica Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac

Održana Deveta sjednica Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac
Održana Deveta sjednica Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac

Na Devetoj sjednici Predsjedništva ( Sindikalnog odbora ) Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske „ a.d. Sokolac, održanoj 1.8.2020. godine, u Bijeljini, na kojoj se razmatralo o Analizi stanja u organizacionim djelovima u JPŠ „Šume Republike Srpske„ a.d. Sokolac, Informaciji o aktivnostima Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske „a.d. Sokolac sa posebnim akcentom na prava radnika koja se odnose na zaštitu na radu i zdravlje radnika, uslove rada, plate, naknade i eventualno otpuštanje radnika za vrijeme pandemije virusa COVID-19, kao i o Planu aktivnosti za naredni period , zaključeno je sljedeće:

 1. Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske„ a.d. Sokolac na osnovu iznesenih informacija od strane članova Predsjedništva, konstatovala je da u organizacionim dijelovima JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac za vrijeme pandemije virusa COVID-19 nije bilo narušavanja prava radnika regulisanih Kolektivnim ugovorom, koja se odnose na isplatu plata i ostalih primanja niti otpuštanja radnika, kao i iskazivanja viška radnika po osnovu primjene Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, te da uz poštovanje mjera zaštite i zdravlja na radu nije došlo do oboljevanja radnika kao ni do zaustavljanja proizvodnje.
 2. Da Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, aktivno prati primjenu zaključenog Kolektivnog ugovora u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, posebno u dijelu poštivanja ugovorene cijene rada i drugih primanja radnika te da reaguje ukoliko se prava propisana Zakonom o radu ne poštuju, a radnici su izvršili sve svoje radne obaveze (npr. Centar za sjemensko – rasadničku proizvodnju Doboj)
 3. Konstatovano je da je rukovodstvo Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske„ a.d. Sokolac aktivno radilo na zaštiti prava radnika kroz pregovore sa poslodavcem
  • Da je pozitivno ocjenilo ugovaranje regresa za korišćenje godišnjeg odmora za 2020. godine u iznosu od 540,00KM za radnike u Javnom preduzeću
  • Da je potrebno i dalje nastaviti aktivan rad na implementaciji Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac u skladu sa zaključenim Kolektivnim ugovorom Javnog preduzeća, vodeći rauna da ne dođe do umanjenja prava radnika
  • Da se podržava uvođenje novih radnih mjesta kroz Pravilnik o sistematizaciji, ali da se vrednovanje rada tih mjesta mora vršiti putem Kolektivnog ugovora.
 4. Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske„ a.d. Sokolac u potpunosti odbacuje inicijativu Uprave Javnog preduzeća da se topli obrok i druge naknade ugrade u platu kroz povećanje koeficijenata, jer je to u suprotnosti sa Zakonom o radu i važećim Kolektivnim ugovorom.
 5. Da se u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i Odlukom o najnižoj plati poveća iznos toplog obroka za radnike zaposlene u Javnom preduzeću.
 6. Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske„ a.d. Sokolac zahtijeva od Uprave Javnog preduzeća da pitanja naknade za bolovanje uskladi sa odredbama Kolektivnog ugovora, odnosno da se bolovanje za prvih mjesec dana isplaćuje u iznosu od 90%, kako smo i tražili u svom ranijem zahtjevu.
 7. Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac će intenzivirati svoj rad na terenu, posebno u sindikalnim organizacijama u kojim se ne poštuju prava radnika, kako bi zaštitili prava i interese naših članova.
 8. Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac će konstantno raditi na povećanju članstva i vraćanju članova sindikata iz „žutog sindikata“.
 9. Predsjedništvo JPŠ „Šume Republike Srpske „a.d. Sokolac dalo je saglasnost i punu podršku svim aktivnostima koje vodi Savez Sindikata Republike Srpske i Granski sindikat na poboljšanju materijalnog položaja svih zaposlenih u Republici Srpskoj
  • Da je neophodno intezivirati aktivnosti vezane za zahtjev Vladi Republike Srpske za preciznije i jasnije definisanje pitanja instituta plate, uvećanja plate i drugih primanja, jasnije definisanje pojma najniže plate i uslova pod kojima se može isplaćivati najniža plata, te definisanje drugih elemenata na kojima počiva sistem plata u Republici Srpskoj.
 10. Predsjedništvo Jedinstvene udružene sindikalne organizacije JPŠ „Šume Republike Srpske„ a.d. Sokolac razmotrilo je prijedlog Ugovora sa Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, te je stava da se on može primjeniti isključivo uz princip dobrovoljnosti, odnosno da svaki radnik samostalno odlučuje da li želi ili ne da pristupi navedenom fondu.
 11. O svim donesenim zaključcima potrebno je upoznati članstvo.

Naše aktivnosti možete pratiti i na sajtu Saveza Sindikata Republike Srpske www.savezsindikatars.org