Održana 14. sjednica Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS

Održana 14. sjednica Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS
Održana 14. sjednica Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS

Na 14. sjednici Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, održanoj 29.02.2020.godine u Banjoj Luci, raspravljalo se o aktuelnoj situaciji i o trenutnim aktivnostima u Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS i Savezu sindikata RS sa posebnim akcentom za poboljšanje materijalno – ekonomskog položaja radnika. Nakon sveobuhvatne rasprave doneseni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

  1. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske prihvatio je informaciju o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske u vezi rada Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o radu Republike Srpske.

Ono što je bitno napomenuti je da su predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske u Radnoj grupi za izmjene i dopune Zakona o radu Republike Srpske insistirali na osnovnim zahtjevima Saveza sindikata Republike Srpske za izmjene i dopune ključnih zakonskih odredbi.
Jedno od ključnih pitanja koje je potrebno preciznije i jasnije definisati jeste pitanje instituta plate, uvećanja plate i drugih primanja, jasnije definisanje pojma najniže plate i uslova pod kojima se može isplaćivati najniža plata, te definisanje drugih elemenata na kojima počiva sistem plata u Republici Srpskoj.
Takođe, postupak utvrđivanja odgovornosti radnika, pozicioniranje kolektivnih ugovora i povećanja cenzusa za reprezentativnost sindikata su svakako pitanja koja će biti predmet novih izmjena i dopuna Zakona o radu.
U pregovorima sa predsjednikom Vlade Republike Srpske uspjeli smo izdejstvovati da pitanja visine iznosa regresa, uvećanja godišnjeg odmora po osnovu radnog staža i dužina plaćenog odsustva po različitim osnovama, budu obavezni dio izmjena i dopuna Zakona.
Izmjene i dopune Zakona o radu biće donesene u toku 2020.godine.
Najniža plata u Republici Srpskoj za 2020.godinu utvrđena je u iznosu od 520 KM. Zbog različitih tumačenja instituta najniže plate, odnosno šta sve ulazi u iznos najniže plate, Savez sindikata Republike Srpske je uputio Vladi Republike Srpske zahtjev za autentično tumačenje.
Prema mišljenju Saveza sindikata Republike Srpske u najnižu platu ulazi osnovna plata koju čine koeficijent i cijena rada, te radni učinak, a sva uvećanja plate i ostala primanja se posebno iskazuju.
Mišljenje koje dobijemo od Vlade Republike Srpske u vezi najniže plate, biće dostavljeno svim sindikalnim organizacijama.

  1. Analizirajući stanje u preduzećima čije se sindikalne organizacije nalaze u sastavu Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, konstatovano je da se prava radnika propisana zakonom i kolektivnim ugovorom poštuju, te da se plate redovno isplaćuju,ali ne i ostala primanja.Takođe je konstatovano da nije bilo iskazivanja viška radnika
  2. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske je konstatovao da u sindikalnim organizacijama iz oblasti šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske nije došlo do povećanja plata u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske.
  3. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske daje punu podršku Jedinstvenoj udruženoj sindikalnoj organizaciji JPŠ „Šume Republike Srpske“a.d. Sokolac, na daljem angažmanu oko implementacije Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac.
  4. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske je pozitivno ocijenio vraćanje preko 250 članova sindikata u sastav Jedinstvene udružene sindikalne organizacije JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac i Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, formiranje nove Sindikalne organizacije u „NOVA DIPO“ d.o.o. Gornji Podgraci,kao i uspješno završene pregovore i usaglašen tekst Kolektivnog ugovora u SHP „Celeks“.
  5. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, podržava zahtjev Sindikalne organizacije Nacionalni park „Kozara“ Prijedor, da se u što kraćem periodu organizuje sastanak predstavnika Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske sa predstavnicima Uprave Nacionalnog parka „Kozara“ Prijedor, kako bi se riješile sve eventualne nedoumice oko statusa Sindikalne organizacije u ovom preduzeću.
  6. Zadužuju se predsjednici sindikalnih organizacija da aktivno prate primjenu prava radnika propisanih Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, te da u slučaju bilo kakve povrede prava radnika obavijeste granski sindikat i Savez sindikata Republike Srpske, posebno u slučaju neisplaćivanja utvrđenog iznosa najniže plate ili njenog pogrešnog obračuna.
  7. Svi kapaciteti Saveza sindikata Republike Srpske i Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske stoje na raspolaganju sindikalnim organizacijama u vezi zahtjeva za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih.
  8. O ovim donesenim zaključcima u što kraćem roku upoznati sindikalno članstvo.