Održan sastanak predstavnika Sindikata sa gradonačelnikom Grada Banje Luke

Održan sastanak predstavnika Sindikata sa gradonačelnikom Grada Banje Luke
Održan sastanak predstavnika Sindikata sa gradonačelnikom Grada Banje Luke

U ponedjeljak, 18.01.2021.godine, na zahtjev Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, u kabinetu gradonačelnika Gradske uprave Grada Banja Luka, održan je sastanak predstavnika Sindikata sa gradonačelnikom Grada Banja Luka, Draškom Stanivukovićem.

Ispred sindikata, sastanku su prisustvovali: predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, generalni sekretar, Goran Stanković, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, Branko Zelenović, te članovi pregovaračkog tima sindikalne organizacije Gradske uprave Banja Luka: Milenko Letić, predsjednik, Dragana Macan i Srđan Mijatović, članovi Sindikalnog odbora.

Na sastanku se razgovaralo o svim aktivnostima i bitnim pitanjima  koja se odnose na unapređenje i očuvanje položaja zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Banja Luka uključujući novu sistematizaciju radnih mjesta, Pojedinačni kolektivni ugovor na nivou Grada Banja Luke, odnosno plate zaposlenih, statusu radnika koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme, diplomama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Banja Luka, te o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi koje se odnose na broj zaposlenih radnika prema broju stanovnika.

Poseban akcenat je stavljen na razgovore i saradnju Sindikalne organizacije Gradske uprave Banja Luka i Gradonačelnika, a sve u cilju uspostavljanja dobre saradnje i socijalnog dijaloga između Sindikata i poslodavca u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Gradonačelnik, Draško Stanivuković, upoznao je predstavnike Sindikata sa svim aktivnostima koje ima namjeru provoditi uz potpuno uvažavanje potrebe za dobrom komunikacijom sa predstavnicima Sindikata u Gradskoj upravi Grada Banja Luka, kako bi u potpunosti bila zaštićena prava radnika, a isto tako poboljšan rad gradske administracije.

Na sastanku je zaključeno sljedeće:

  • Da se prijedlog Nove sistematizacije radnih mjesta dostavi Sindikalnoj organizaciji Gradske uprave Banja Luka radi zajedničkog usaglašavanja, a sve u cilju poboljšanja efikasnosti rada, racionalizacije troškova i produktivnosti Gradske uprave Grada Banja Luka uz poštivanje radničkih prava u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima i drugim aktima Grada.
  • Da se u što kraćem roku krene u pregovore oko usaglašavanja Pojedinačnog kolektivnog ugovora na nivou Gradske uprave grada Banja Luka između Sindikalne organizacije i Gradonačelnika, kako bi se na najbolji način uredilo, pored ostalog i stimulativno nagrađivanje za posebne rezultate u radu radnika lokalne administracije. U određivanju stimulativnog dijela, odnosno izradi Pravilnika na bazi Kolektivnog ugovora, ravnopravno će učestvovati predstavnik sindikalne organizacije organizacionog dijela u kojem je radnik zaposlen. Cilj je da dokumenta koja budu usaglašena, budu pravična i isključena svaka vrsta manipulacije od bilo koje strane.
  • Stav Gradonačelnika, što je i Sindikat tražio je da radnici koji imaju zaključen Ugovor o radu na određeno vrijeme i dalje budu radno angažovani,ukoliko to potreba posla zahtijeva, uz mogućnost preraspodjele u ona odjeljenja Gradske uprave Grada Banja Luka gdje postoji manjak radne snage.
  • Pitanje validnosti pojedinih diploma zaposlenih ne treba generalizovati, jer je činjenica da u Gradskoj upravi Grada Banja Luka radi veliki broj stručnih, obrazovanih i sposobnih ljudi čiji rad u organizaciji lokalne uprave treba biti uvažen i koliko god je moguće poboljšan sve u korist građana Grada Banje Luke. Ukoliko postoji bilo kakav osnov sumnje u validnost bilo čije diplome svako, pa i Gradonačelnik može pokrenuti provjeru pred nadležnim institucijama , a ako se utvrde nezakonitosti po okončanju postupka, informisati javnost i preduzeti zakonom utvrđene mjere.
  • Kako se moglo čuti u javnosti o potencijalnom višku zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama pa i u Gradu Banja Luka, predstavnici Sindikata upoznali su Gradonačelnika da je Savez sindikata Republike Srpske i Granski sindikat, pokrenuo inicijativu za izmjenu Zakona o lokalnoj samoupravi koji se odnosi na broj zaposlenih radnika prema broju stanovnika u lokalnoj samoupravi, tako da će ovo pitanje u skorije vrijeme biti riješeno bez potrebe za viškom radnika.

S obzirom da je Gradonačelnik vrlo ambiciozno pristupio poboljšanju i organizaciji lokalne samouprave Grada Banja Luka, u narednim danima Sindikat i Gradonačelnik sa saradnicima će intenzivirati aktivnosti, a prema riječima predsjednika Sindikalne organizacije Gradske uprave Banja Luka, Milenka Letića, sindikalno rukovodstvo će dati puni doprinos u zaštiti prava i interesa zaposlenih, a isto tako biće korektan socijalni partner u rješavanju svih pitanja.

Dogovoreno je da se sastanci Gradonačelnika sa predstavnicima Sindikalne organizacije održavaju na mjesečnom nivou.