Nova platna lista u Republici Srpskoj

Nova platna lista u Republici Srpskoj
Nova platna lista u Republici Srpskoj

Savez sindikata Republike Srpske se izborio za donošenje Izmjena i dopuna Zakona o radu kojim je regulisano;

 • da radnik ima pravo na bruto platu u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom.
 • da je kolektivni ugovor koji zaključuje Sindikat i i poslodavac jedini propis na osnovu kojeg se regulišu i utvrđuju plate,
 • da se najniža plata uvećava po osnovu radnog staža (minulog rada);
 • da radni učinak može biti samo osnov za uvećanje plate, te
 • obaveza da se posebnim Pravilnikom, koji donosi nadležno Ministarstvo, reguliše pisani obračun plate i jedinstveni obrazac platne liste.

U zadnjih dva mjeseca,  Savez sindikata Republike Srpske je intenzivno radio na donošenju Praviliika o sadržaju pismenog obračuna plate i obrazcu platne liste. Pored učešća u radu Radne grupe, održali smo, u više navrata, sastanke sa   predstavnicima Ministarstva rada i boračko – invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstva finansija Republike Srpske, Poreske uprave Republike Srpske, Republičke inspekcije rada i Upravne inspekcije.

Rezultat svih naših aktivnosti je novi Pravilnik o sadržaju pismenog obračuna plate i jednistveni obrazac platne liste, koji su objavljeni u ,,Službenom glasniku Republike Srpske,, broj: 18/22 od 3.3.2022. godine, a stupiće na snagu 11.3.2022. godine.

Obrazac platne liste, između ostalog, sadrži podatke o:

 • poslodavcu,
 • radniku,
 • časovima provedenim na radu,
 • iznosu osnovne plate (koeficijent h cijena rada) ,
 • bruto plati,
 • neto plati,
 • uvećanju plate po osnovu radnog staža, rada noću, prekovremenog rada …
 • ostalim primanjima radnika (topli obrok, prevoz) i sve druge potrebne elemente.

Radnici zaposlenim u obrazovanju, kulturi, policiji, pravosuđu, upravi, javnim službama i zdravstvu, plate i ostala primanja trenutno su regulisana Zakonom o platama i posebnim kolektivnim ugovorima, kojim je definisano da su naknade za topli obrok i regres sastavni dio plate.

Savez sindikata Republike Srpske i granski sindikati već duži vremenski period u skladu sa Zaključkom Narodne skupštine Republike Srpske koji smo mi predložili, rade na izdvajanju ovih naknada (topli obrok i regres) i dodaju na  postojeće plate.

Platna lista ima snagu IZVRŠNE SUDSKE ISPRAVE.

Na taj način, svaki poslodavac u Republici Srpskoj ima obavezu da na jedinstvenom obrazcu platne liste iskaže sve elemente u vezi plate, naknade plate i ostalih primanja radnika.

U slučaju da se neko od prava radnika ne bude ispoštovalo od strane poslodavaca, radnik ima pravo da traži direktnu sudsku naplatu potraživanja. Članovi Sindikata će imati svu stručnu pomoć od strane Saveza sindikata Republike Srpske, a poslodavac će snositi prekršajnu odgovornost.

GENERALNI SEKRETAR
Goran  Stanković s.r.

Pravilnik o sadržaju pismenog obračuna plate (Sl. Gl. 18/22, 03.03.2022. godine)


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!