PROJEKTI U KOJIMA UČESTVUJU SAVEZ SINDIKATA I GRANSKI SINDIKATI U SSRS

UČEŠĆE SAVEZA SINDIKATA RS

Naziv projekta: LEP- Lokalna partnerstva za zapošljavanje (MOR i Evropska komisija)

Ciljevi projekta: Doprinos strateškom razvoju tržišta rada BiH

Promovisanje održivih okvira za aktivna tržišta rada koja su vođena partnerskim odnosima na lokalnom nivou kako bi se poboljšao pristup formalnom zapošljavanju, posebno u područjima pogođenim poplavama.
Ciljne grupe: Članovi LEP-a (nezaposleni, zaposleni, vlasnici preduzeća, regionalne i lokalne javne službe za zapošljavanje, organizacije poslodavaca, sindikati, privredne komore, regionalne razvojne agencije, nevladine organizacije, formalni i neformalni pružaoci usluga obrazovanja, regionalne i lokalne samouprave u odabranim opštinama).
Trajanje projekta: 3 godine


Naziv projekta: ESAP – Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (MOR i RSS)

Ciljevi projekta: Poboljšanje efikasnosti procesa bipartitnog i tripartitnog socijalnog dijaloga , jačanje nacionalnih inspekcija rada, tehnička asistencija i interakcija sa Vijećem za regionalnu saradnju.
Ciljne grupe: Ekonomsko-socijalni savjeti iz zemalja bivše Jugoslavije i Albanije.
Trajanje projekta: Zavisno od potreba ciljne grupe


Naziv projekta: Na putu ka EU (RSS Solidarnost i EKS)

Ciljevi prijekta: Jačanje kapaciteta saveza sindikata iz bivše Jugoslavije, promovisanje socijalnog dijaloga, razmjena iskustava iz oblasti radnog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja.
Ciljne grupe: Savezi sindikata iz zemalja bivše Jugoslavije sa posebnim fokusom na sekcije mladih i žena (Radne grupe za IT komunikacije, zaštita i zdravlje na radu, radno zakonodavstvo i mladi i žene)
Trajanje projekta: Do 2017.


UČEŠĆE GRANSIH SINDIKATA U PROJEKTIMA

SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS

Naziv projekta: Sindikat bez granica ( Sindikat metalske industrije i rudarstva RS,
Sindikat metalaca Srbije – pokranijska organizacija Vojvodina
i IF Metal iz Švedske ( Olof Palme Centar )

Ciljevi projekta: Razvoj regionalne i međunarodne sindikalne saradnje u cilju osnaživanja Sindikata u Republici Srpskoj i Srbiji, razmjena iskustava u procesu približavanja Evropskoj uniji, izgradnja kapaciteta lokalnih partnera na osnovu švedskog modela organizovanja i sindikalne solidarnosti.
Unapređenje organizacionih vještina, tehnika pregovaranja, boljeg predstavljanja uloge sindikata u društvu, bolje liderske vještine, načini regrutovanja novih članova, osnaživanje mladih i žena za učešće u odlučujućim organima
Ciljne grupe: Članovi odlučujućih organa partnerskih organizacija, sekcije mladih i žena i predsjednici sindikalnih organizacija na lokalnom nivou
Trajanje projekta: 4 godine


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!