Međunarodna Konfederacija Sindikata - MKS ( Internationa Trade Union Confederation - ITUC )
Međunarodna Konfederacija Sindikata – MKS ( Internationa Trade Union Confederation – ITUC )

Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) je glavna međunarodna sindikalna organizacija koja zastupa interese radnika širom svijeta. U njenom sastavu su 305 sindikalnih centrala iz 151 države i teritorija sa ukupnim članstvom od 175 miliona radnika. Osnovana je u Beču 2006. godine sjedinjavanjem Međunarodne konfederacije slobodnih sindikata i Svjetske konfederacije rada.
Savez sindikata Republike Srpske je članica MKS-a, dok su granski sindikati članice Saveza sindikata RS udruženi u globalne granske sindikalne federacije.
Osnovni cilj MKS-a je promovisanje i zaštita radničkih prava i interesa putem međunarodne saradnje između sindikata, provođenja kampanja i zagovaranja unutar glavnih globalnih institucija.
MKS djeluje putem svojih regionalnih organizacija: Azija i Pacifik, Afrika, Amerika i PERV – Pan-evropsko regionalno vijeće. Osim glavnog sjedišta u Briselu, ima svoje kancelarije u Ženevi, Moskvi, Vašingtonu, Sarajevu, Hong Kongu, Amanu i Londonu.
Međunarodna konfederacija sindikata blisko sarađuje sa Evropskom konfederacijom sindikata, a preko PERV-a ima bliske odnose sa globalnim sindikalnim federacijama i Sindikalnim savjetodavnim odborom pri OECD-u.
Takođe sarađuje i sa Međunarodnom organizacijom rada i drugim specijalizovanim agencijama UN-a.
Glavni fokus rada MKS-a je zaštita i univerzalno poštivanje temeljnih radničkih prava MOR-a koja garantuju pravo na sindikalno organizovanje, pravo na kolektivno pregovaranje, zaštitu od diskriminacije i uklanjanje dječijeg rada i prisilnog rada. Zajedno sa svojim članicama organizuje  i provodi stalne kampanje za poštivanje sindikalnih prava zagarantovanih konvencijama Međunarodne organizacije rada i brani i štiti sindikalce  kad god su njihova temeljna prava prekršena.
Pan-evropsko regionalno vijeće (PERV) osnovano je u Rimu 2007. godine na osnovu Rezolucije usvojene na Osnivačkom kongresu MKS-a u Beču. PERV obuhvata 89 nacionalnih sindikalnih centrala članica MKS-a i broji 85 miliona članova, među kojima je i Savez sindikata RS.

www.ituc-csi.org


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!