Aktivnosti sindikata Pravosuđa RS

Sindikat pravosuđa RS konstituisan je na Osnivačkoj skupštini održanoj 19.03.1997. godine.Za prvog predsjednika izabrana je Nada Mrđa iz Prijedora.

Poslije Osnivačke skupštine održano je četiriSkupštine na kojima su birani organi Sindikata (Republički odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor) i predsjednici Dragan Vuković, koga je nakon smrti, naslijedio Darko Rokvić. Nakon toga na vanrednoj skupštini je smijenjen Darko Rokvić i za predsjednika je izabran Siniša Petrović.

Članstvo Sindikata pravosuđa čine zaposleni u svim sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvu, kazneno – popravnim zavodima i Sudskoj policiji. U Sindikatu djeluje 37 sindikalnih organizacija koje imaju oko 1.600 članova.

Aktivnosti Sindikata pravosuđa RS u dosadašnjem periodu bile su usmjerene na zastupanje interesa članova i poboljšanje njihovog materijalnog položaja. Donijet je poseban Zakon o platama za zaposlene u pravosudnim insitucijama RS, čime su se ovi radnici izdvojili iz Sindikata uprave RS. Takođe, donijet je Posebni Kolektvni Ugovor za zaposlene u pravosudnim institucijama. Najupečatljivija borba iskazana je kroz štrajk koji smo organizovali pune četiri sedmice (od 21.01.2013. do 15.02.2013. godine), zbog smanjenja plata, koji je na kraju uspio. Takođe, organizovano je nekoliko jedočasovnih štrajkova upozorenja, niz pres-konferencija, učestvovanja u radio i tv emisijama, kako bi se javnosti što bolje objasnio položaj zaposlenih u pravosuđu. U sklopu aktivnosti na nivou Saveza Sindikata RS, učestvovali smo u protestnim šetnjama, obilježavanju 1. maja, te protestu protiv donošenja Zakona o radu. U kontinuitetu smo pregovari sa Ministarstvom pravde u vladi RS, kao i sa Vladom RS, u cilju poboljšanja našeg statusa.

Kroz sve ove aktivnosti, Sindikat pravosuđa je postao prepoznat od strane Vlade RS, ostalih članica Saveza Sindikata RS, javnosti, ali prvenstveno svojih članova, radnika u pravosudnim institucijama RS, kao organizacija koja se bori za zaštitu prava i poboljšanja standarda svojih članova.

Vršili smo organizacionu izgradnju i jačanje uloge sindikalnih organizacija, saradnju sa ostalim granskim sindikatima radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih članica Saveza sindikata RS, saradnju sa sindikatima iz FBiH, kao i regiona: Srbija, Crna Gora i Makedonija.

Radili smo i nastavljamo da radimo na poboljšanju i jačanju naše organizacione strukture, od svakog člana pojedinačno, preko sindikalnih organizacija, do najviših organa u našem sindikatu, sve u cilju stvaranja još jačeg Sindikata koji će što bolje štiti interese svojih članova.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa RS (Sl. Gl. 83/22, 30.08.2022. )

Zakon o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske (Sl. Gl. 66/18 17.07.2018. .pdf)

Zakon o izmjenama zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 68/22 od 15.07.2022. godine

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske 132/22 od 30.12.2022. godine)


Dokumenti Sindikata pravosuđa Republike Srpske

Memorandum o razumjevanju o izmirivanju obaveza iz prethodnog perioda,
21.04.2017. godina ( .pdf )

Tumačenje člana 52. stav 1. tačka 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama pravosuđa Republike Srpske
07.12.2016. godina ( .pdf )


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!