Učlani se

Učlani se - zajedno smo jači
Učlani se - zajedno smo jači

Prava radnika su definisana zakonima, prvenstveno Zakonom o radu, ali se u praksi ta prava veoma često ne poštuju. Kao pojedinac, radnik ne može mnogo uticati na svog poslodavca, međutim, više radnika zajedno organozovanih u sindikat, ima znatno veću snagu. Sindikat vam omogućuje da dobijete informacije o vašim pravima, te da dobijetu besplatnu stručnu i pravnu pomoć u cilju ostvarenja tih prava.

Sindikalna prava spadaju u osnovna ljudska prava – pravo radnika na sindikalno organizovanje, kolektivno pregovaranje i štrajk zagarantovano je zakonima, Ustavom i međunarodnim Konvencijama koje je potpisala Bosna i Hercegovina.

Članovi sindikata koji su učlanjeni u sindikalnu organizaciju sami biraju predsjednika koji ih zastupa pred poslodavcem, tako da zajedno sa drugim radnicima – članovima sindikata mogu lakše riješiti probleme koji se pojavljuju na radnom mjestu. Predsjednik sindikalne organizacije uživa zaštitu u smislu da ne može zbog svog sindikalnog rada biti kažnjen, niti može dobiti otkaz Ugovora o radu. Svaki predsjednik sindikalne organizacije biće kvalitetno obučen od strane granskih sindikata i Saveza sindikata Republike Srpske za svoj sindikalni rad, kako bi kvalitetno zastupao radnike koje predstavlja.

Pored toga, jedna od najznačajnijih uloga sindikata je kolektivno pregovaranje. To znači da sindikat može sa poslodavcem sklopiti kolektivni ugovor koji garantuje veliki deo materijalnih prava radnika, kao što je regres za korištenje godišnjeg odmora, naknada za prevoz, jubilarne nagrade i sl., koje inače nisu regulisane Zakonom o radu. Kolektivni ugovori u principu se primjenjuju na sve radnike, ali pozicija sindikata u smislu kolektivnog pregovaranja u najvećoj mjeri zavisi od njegove snage, tj. broja članova. Zbog toga je bitno da se što više radnika učlani u sindikat.

Dalje, sindikat ima veoma veliku ulogu u obezbjeđivanju boljih uslova rada i sigurnosti na radnom mjestu. Predsjednici sindikata imaju mogućnost da vrše nadzor nad primjenom mjera zaštite na radu i na taj način sprečavaju poslodavce da vrše uštede na račun sigurnosti na radnom mjestu kao i uslova rada.

Zato , ako želiš:

  • raditi prijavljen i primati odgovarajuću platu za svoj rad
  • da ti prekovremeni rad bude plaćen
  • da imaš pravo koristiti svoj godišnji odmor
  • da imaš bolje uslove rada
  • da ti poslodavac redovno uplaćuje doprinose
  • da imaš besplatnu pravnu pomoć ukoliko ti zatreba
  • da zajedno budemo jaki a ne pojedinačno slabi

Učlani se – zajedno smo jači

Učlanjenje u sindikat se vrši u sindikalnu organizaciju u preduzeću u kome radite ukoliko je sindikat organizovan. Dovoljno je da se obratite predsjedniku sindikalne organizacije i on će vas učlaniti. Ukoliko nemate organizovan sindikat možete se učlaniti direktno u granski sindikat – članicu Saveza sindikata Republike Srpske kome pripadate, a ukoliko vas je više i želite se učlaniti dobićete svu pomoć potrebnu da osnujete sindikalnu organizaciju na mjestu na kome radite.

Dakle još jednom, snaga svakog sindikata je u njegovom članstvu i zbog toga je svaki član sindikata bitan jer ćemo se zajedno lakše izboriti da se prava radnika poštuju i uvažavaju.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!