Aktivnosti Sindikata šumarstva, prerade papira i drveta RS

Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ “ Šume Republike Srpske “ a.d. Sokolac (SL. Glasnik RS 117/21, 27.12.2021. .pdf)

Osnivanje Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske izvršeno je na konstituirajućoj Skupštini u martu 1997. godine.

Tom prilikom izabrani su organi ovog Sindikata: Republički odbor, Statutarna komisija, Nadzorni odbor i predsjednik granskog Sindikata.

Za predsjednika Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS izabran je Mirko Marković zaposlen u JPŠ ,,Šume Republike Srpske,, a.d. Sokolac.

Period u kome je konstituisan ovaj Sindikat karakterističan je po veoma nepovoljnim društvenim prilikama, složenoj ekonomskoj i političkoj situaciji u zemlji i okruženju, te neuređenosti odnosa u oblasti radnog zakonodavstva.

Osnovni cilj rada Sindikata u tom periodu je bilo poboljšanje materijalno – ekonomskog položaja zaposlenih u djelatnostima koje čine ovaj Sindikat, te donošenje Posebnog kolektivnog ugovora koji je potpisan u oktobru 1997. godine .Posebnim kolektivnim ugovorom su na jedinstven način utvrđena prava i obaveze radnika i poslodavaca u grani šumarstva, prerade drveta i papira RS, te data mogućnost sindikalcima u preduzećima da pregovaraju sa direktorima oko utvrđivanja najniže cijene rada u preduzeću, te da na specifičan način urede međusobna prava i obaveze potpisivanjem pojedinačnih kolektivnih ugovora.

Od svog osnivanja Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira održao je četiri Skupštine. Na Trećoj Skupštini održanoj 2005. godine za predsjednika Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS izabran je Vlado Pavlović, diplomirani inžinjer šumarstva zaposlenog u JPŠ ,,Šume Republike Srpske,, a.d. Sokolac.

Nakon izbora 2005. godine uslijedila je značajna afirmacija Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS,  povećanje sindikalizacije, posebno u privatnom sektoru i poboljšanje materijalno – ekonomskog položaja u djelatnostima koje čini ovaj Sindikat.

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS je danas jedini reprezentativni sindikat u ovoj grani koji okuplja radnike zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta, eksploataciji drveta, prerade celoze i papira, destilacije drveta, nacionalnih parkova i industrijskih plantaža.

Krajem 2006. godine Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS je sa socijalnim partnerima Udruženjem poslodavaca šumarstva i Udruženjem poslodavaca prerade drveta potpisao  Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u u oblasti šumarstva, prerade i papira RS čijim je potpisivanjem značajno poboljšan materijalno – ekonomski položaj zaposlenih. Povećanjem koeficijenata i cijene rada plata zaposlenih u ovim djelatnostima su povećane za 50%. Nakon potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora uslijedilo je u preko 20 preduzeća potpisivanje pojedinačnih kolektivnih ugovora kojim su dodatno poboljšana prava radnika i povećana cijena rada. U Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS djeluju Aktiv žena i Aktiv mladih, kao posebne dvije interesne grupe koje se bave zaštitom specifičnih prava  i interesa ove dvije grupe.

Sindikat posebnu pažnju posvećuje zaštiti prava i interesa članova , edukaciji, te unapređenju rada Sindikata.

Članica je Međunarodne organizacije građevinarstva, drvne industrije i šumarstva (BWI). koja broji 16 miliona i 100 hiljada članova i djeluje u 364 sindikalne centrale u 130 država svijeta.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!