Statistički podaci za februar 2023. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu februaru  2023. godine iznosi 1.256 KM i veća je u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu januaru 2023. godine za iznos od 39KM. Navedeno povećanje prosječne neto plate u mjesecu februaru je rezultat povećanja iznosa najniže plate sa 650 KM na 700 KM, koje je stupilo na snagu  01. januara 2023.godine, a koja je isplaćena u mjesecu februaru ove godine. Povećanje najniže plate je rezultat dugotrajnog insistiranja i angažovanja Saveza Sindikata RS. Na osnovu navedenog povećanja prosječne plate evidentno je  da povećanje najniže plate povlači za sobom i povećanje prosječene plate isplaćene u Republici Srpskoj i da se i dalje treba zalagati za povećanje iznosa najniže plate. Povećanje najniže plate treba da prati povećanje plata i svih ostalih zaposlenih, prvenstveno zaposlenih u privredi, realnom sektoru, kako bi se na taj način zaustavio ili bar smanjio odliv radne snage u inostranstvo, a time i deficit radne snage na tržištu.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec februar 2023. godine iznosi 2.423,40 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,83 %, više nego prethodni mjesec  kada je pokrivenost bila 50,62 %. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan  je u sledećoj tabeli:

Evidentno je da su u posmatranom periodu prosječne plate po djelatnostima najviše u sektoru Vađenje rude i kamena, u kojima  iznose 1.672 KM i iste su više za 13 % u odnosu na mjesec januar, a najniže  u djelatnosti Građevinarstva, gdje  iznose 918  KM i iste su gotovo na istom nivou u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu januaru 2023. godine u istoj djelatnosti.

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u mjesecu februaru 2023. godine u odnosu na januar  2023. godine viši je za 0,6%, a po namjeni potrošnje :

 • Hrana i bezalkoholna pića – viši za 1,5%,
 • Alkoholna pića i duvan – viši za 1,3%,
 • Odjeća i obuća – niži za 1,2%,
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr.energenti –nepromjenjen,
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – viši za 0,6 %,
 • Zdravstvo – viši za 0,3 %,
 • Prevoz niži za 0,4 % ,
 • Komunikacije – nepromijenjen,
 • Rekreacija i kultura – nepromijenjen,
 • Obrazovanje – nepromijenjen,
 • Restorani i hoteli – viši za 1,3 %,
 • Ostala dobra i usluge – više za 0,3 %.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!