Округли сто „НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД 2021-2024. ГОДИНЕ” – ЗАКЉУЧЦИ

Округли сто „НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД 2021-2024. ГОДИНЕ” - ЗАКЉУЧЦИ
Округли сто „НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД 2021-2024. ГОДИНЕ” - ЗАКЉУЧЦИ

Савез синдиката Републике Српске је 24.02.2021. године у Требињу, организовао Округли сто у вези „НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД 2021-2024. ГОДИНЕ”.

Поред чланова Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске, у раду Округлог стола учествовали су и представник Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Владислава Тадић, те представник Завода за медицину рада и спорта Републике Српске, доц.др. Весна Палексић.

Након свеобухватне расправе, донесени су сљедећи:

ЗАКЉУЧЦИ

 1. У циљу побољшања заштите и здравља на раду неопходно је дефинисати поступак провјере израђених Аката о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини, резултата микроклиматских услова у радној средини, употребних дозвола за средства рада те програма и извјештаја о спроведеном оспособљавању радника за безбједан и здрав рад. Обзиром на различит приступ изради, примјену различитих методологија процјене ризика, субјективан приступ у дефинисању опасности и штетности и њихових могућих посљедица, што коначно доводи до неуједначености критеријума и различите процјене ризика за иста радна мјеста.
  Потребно је да провјеру/контролу врши независно правно лице именовано од  стране министарства уз активно учешће службе медицине рада.
 2. Измјена и допуна постојећег закона, доношење подзаконских прописа и других општих аката о заштити и здрављу на раду у циљу усаглашавања са прописима ЕУ и МОР-а и њихова имплементација,
 3. Одржавање консултација са репрезентативним представницима синдиката и послодаваца,
 4. Утврђивање приоритета у рјешавању проблема везаних за заштиту и здравље на раду (у грађевинарству, дрвопрерађивачкој индустрији, послодавци који користе хемијске материје у процесу производње),
 5. Подизање свијести о важности заштите и здравља на раду.
 6. У систему заштите и здравља  на раду, концепт цјеложивотног учења и образовања сматра се стратешким концептом као одговор на растуће захтјеве свијета рада, професионалне ризике и друге захтјеве за унапријеђење знања и вјештина. Полазећи од чињенице да су основне одреднице  цјеложивотног учења и образовања континуитет и интеграција намеће се потреба развоја свјести од најранијег узраста о важности сопственог здравља и заштите преко свих нивоа формалног образовања и различитих  облика неформалног  образовања. Поред васпитно – образовне дјелатности, потребно је подстицати развој научно-истраживачког рада, сарадњу и умрежавање високошколских установа (националним, регионалним и међународним оквирима) кроз пројекте и научне активности у овој области. Да би се ишло у корак са временом, технолошким и другим промјенама и одговорило, односно управљало ризицима у радној средини, неопходно је учење цијелог живота.
 7. Увођење јединственог регистра повреда на раду, који би био доступан свим субјектима система заштите и здравља на раду.
 8. Информисање јавности о стању заштите и здравља на раду запослених
 9. Сарадња у области заштите и здравља на раду на међународном нивоу, са социјалним партнерима и са Удружењем инжињера заштите на раду.
 10. Осмислити праћење и примјену мјера из области заштите и здравља на раду које се односе на вирусне инфекције и пандемије, као што је тренутна ситуација са пандемијом „КОВИД-а 19“.
 11. На нивоу Републике Српске обезбиједити средства за пројекат промоција здравља на раду којим ће бити обухваћени сви радници, с посебним освртом на превенцију повреда на раду и професионалних обољења.
 12. Појачати инспекцијски надзор и примјену мјера заштите и безбједности на раду.
 13. Поступак признавања и пријављивања професионалног обољења, неопходно је ускладити са прописима ЕУ.
 14. Поступак признавања и пријављивања професионалног обољења треба поједноставити.
 15. Социјални партнери имају значајну улогу у креирању, увођењу и спровођењу заштите и здравља на раду, као и промовисању здравих и безбједних услова рада. Потребно је радити на закључивању колективних уговора како би се заузели ставови који задовољавају интересе запослених и послодаваца.
 16. Посебно поглавље у Стратегији заштите и здравља на раду у Републици Српској за период 2021-2024. године, потребно је посветити менталном здрављу радника.
 17. Вршити константну едукацију свих релевантних учесника у области заштите и здравља на раду  (одговорних лица задужених за заштиту на раду, послодаваца, радника, доктора инспектора….).
 18. Након усвојене Стратегије, донијети акционе планове са прецизно утврђеним роковима и извршиоцима.

Представљање Нацрта стратегије заштите и здравља на раду у Републици Српској за период 2021-2024. 24.фебруар 2021.године, Требиње


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!