Mišljenje na odluke Vanredne skupštine Sindikata uprave RS

Mišljenje na odluke Vanredne skupštine Sindikata uprave RS
Mišljenje na odluke Vanredne skupštine Sindikata uprave RS

Odluke Vanredne skupštine sindikata uprave RS su nezakonite, nestatutarne i nelegitimne.

Na Vanrednoj skupštini Sindikata uprave Republike Srpske, koja je održana dana 24.02.2018. godine, usvojena je Odluka o istupanju Sindikata uprave Republike Srpske iz Saveza sindikata Republike Srpske . Iz preambule navedene odluke, proizilazi da je ista donesena na osnovu čl. 100. Statuta Sindikata uprave Republike Srpske .

Odredbom čl. 100. Statuta Sindikata uprave Republike Srpske od maja 2017. godine, koji je bio važeći u vrijeme održavanja vanredne skupštine, propisani su bliži razlozi iz kojih Sindikat može istupiti iz asocijacije u kojoj je udružen .

Međutim, prilikom donošenja navedene odluke Sindikat uprave Republike Srpske, nije poštovao proceduru, koja je morala prethoditi donošenju takve odluke . Naime, odredbom čl. 101. propisano je da će se za provođenje odredaba iz čl. 99. Statuta, voditi rasprava u sindikalnim organizacijama i organima Sindikata, te da će na osnovu zauzetih stavova nadležni organ odlučiti .

U konkretnom slučaju, radi se o očiglednoj grešci prilikom kucanja Statuta, jer je u sadržini odredbe čl. 101. trebalo da stoji „za provođenje odredaba iz čl. 100. Statuta“, jer čl. 99. Statuta pripada prethodnoj glavi Statuta, dok se odredbe čl. 101. Statuta, odnose na provođenje odredbi prethodnog člana Statuta, a to je čl. 100. Statuta .  Međutim, čak i da se ove odredbe odnose na provođenje odredbe čl. 99. Statuta, Sindikat uprave Republike, u konkretnom slučaju, bio je obavezan postupati u skladu sa odredbom čl. 101. Statuta, što nije učinjeno .

Iako delegati na Skupštini nisu imali stavove sindikalnih organizacija koje predstavljaju, jer u skladu sa Statutom nisu proveli proceduru, već su djelovali isključivo u svoje lično ime, čime su prekršili odredbe vlastitog Statuta. Iz tog razloga protiv istih će biti provedeni postupci pred nadležnim organima zbog zloupotrebe položaja.

Naime, na sjednici vanredne skupštine usvojen je prijedlog novog Statuta, te Odluka o raspodjeli članarine, prije čijeg usvajanja je bilo obavezno provođenje rasprava u sindikalnim organizacijama, kako je to propisano odredbama važećeg Statuta .

Imajući u vidu činjenicu da je Sindikat uprave Republike Srpske, zanemario odredbe važećeg Statuta, te Odluku o istupanju iz Saveza sindikata Republike Srpske očigledno donio na osnovu odredbi prijedloga novog Statuta, koje ne predviđaju provođenje rasprava u sindikalnim organizacijama, takva odluke je nestatutarna, a samim tim i nezakonita . Naime, na sjednici vanredne skupštine, usvojen je prijedlog novog Statuta, koji nije mogao proizvoditi pravna dejstva istim danom, jer isti nije u skladu sa zakonom upisan u jedinstveni registar udruženja građana kod nadležnog suda  .

Istovremeno, ukazujemo na činjenicu da Sindikalne organizacije u sastavu Sindikata uprave Republike Srpske, koje su saglasne sa istupanjem Sindikata uprave Republike Srpske iz Saveza sindikata Republike Srpske, danom stupanja na snagu Odluke o istupanju i prihvatanjem iste kao pravno važeće odluke, nisu ovlaštene za dalje korišćenje pečata,  štambilja i drugih obilježja na kojima stoji natpis „Savez sindikata Republike Srpske“ .

 Postupanje suprotno tome, smatraće se zloupotrebom, te će se protiv odgovornih lica, koji budu koristili pečat i obilježja Saveza sindikata RS, nakon 24.02.2018. godine  pokrenuti odgovarajući postupci pred nadležnim organima .

                                                                                               GENERALNI SEKRETAR

                                                                                                       Goran Stanković s.r.

Preuzmite dokument u cjelosti


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!