Измјењен основ за обрачун накнаде плате за вријеме привремене спријечености за рад

Измјењен основ за обрачун накнаде плате за вријеме привремене спријечености за рад
Измјењен основ за обрачун накнаде плате за вријеме привремене спријечености за рад

Савез синдиката Републике Српске, као једина репрезентативна синдикална централа, која штити права и интересе радника Републике Српске, пратећи примјену одредби новог Закона о обавезном здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“ број: 93/22), који је ступио на снагу 29. септембра 2022. године, утврдио је да одредба члана 83. став 1. тог закона, и поред значајног проширења обима права осигураних лица на здравствену заштиту, практично даје мањи обим тих права, због одређеног основа за обрачун накнаде. Примјена ове одредбе, за кратко вријеме, довела је у неповољнији положај већ угрожене категорије радника, и то раднике који су обољели од малигних болести или његују дијете обољело од малигних болести, труднице које су на боловању ради одржавања трудноће, раднике који су претрпјели повреду на раду или су професионално обољели, раднике који се налазе на дуготрајном лјечењу и боловању, због чега је Савез синдиката Републике Српске инсистирао на њеној хитној измјени.

Наиме, спорном одредбом, као основ за обрачун и исплату накнаде плате за вријеме привремене спријечености за рад, била је предвиђена просјечна нето плата осигураника остварена у задњих шест мјесеци који претходе мјесецу у којем је осигураник био привремено спријечен за рад, што је за посљедицу имало одређивање ниже накнаде плате радницима који се налазе на дуготрајном боловању, у односу на плату коју би имали да раде, обзиром да на висину те накнаде никако није могло утицати евентуално увећање плате радника код послодавца .

На захтјев Савеза синдиката Републике Српске, измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању по хитном поступку, измјењена је и одредба којом се прописује основ за обрачун накнаде плате .

Наиме, спорна одредба члана 83. став 1. измјењена је на начин да је основ за обрачун накнаде плате за вријеме привремене спријечености за рад просјечна бруто плата осигураника коју би остварио да је био на раду у задњих шест мјесеци који претходе мјесецу за који се врши обрачун .

Тумачењем измјењене одредбе закључујемо да радник, који се налази на боловању, без обзира на дужину трајања боловања, остварује право на накнаду плате у висини плате коју би остварио да је био на раду у задњих шест мјесеци који претходе мјесецу за који се врши обрачун, што значи да се приликом обрачуна накнаде плате у обзир узимају и евентуална увећања плате код послодавца, на која би радник свакако имао право да је био на раду.

Осим наведеног, измјењеном одредбом члана 83. закона, на захтјев Савеза синдиката Републике Српске, изричито је прописано да се колективним уговором, општим актом и уговором о раду може прописати већи основ за обрачун и већи проценат накнаде плате у случају привремене спријечености за рад у односу на основ и проценте прописане овим законом .

Ова законска одредба је изузетно значајна за послодавце и раднике, који су Колективним уговором код послодавца, већ предвидјели повољнији основ или проценат накнаде плате за вријеме привремене спријечености за рад, а који су без оваквог нормирања, према одредби члана 109. став 1. Закона о обавезном здравственом осигурању, могли претрпјети штетне посљедице и новчане казне, због чињенице да су радницима омогућили остваривање права под повољнијим условима.

Подсјећамо да је доношење новог Закона о обавезном здравственом осигурању било дијелом глобалних реформских мјера Савеза синдиката Републике Српске за Програм економских реформи Републике Српске, са посебним задатком да радници који су обољели од малигних болести или његују дијете обољело од малигних болести, као и труднице које су на боловању ради одржавања трудноће, имају накнаду плате од 100%, за шта смо се ИЗБОРИЛИ . Инсистирање на измјени законске одредбе у дијелу основа за обрачун накнаде плате, био је само наставак наших активности на заштити посебних категорија радника, имајући у виду да се најчешће ови радници налазе на дуготрајном лијечењу и боловању, те да су примјеном претходне законске одредбе били несумњиво оштећени .

Закон о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске“ број: 132/22 од 30. децембра 2022. године, а одредбе истог се примјењују почев од 01. јануара 2023. године.

Савез синдиката Републике Српске, позива све раднике – чланове синдиката, којима су на било који начин угрожена права по основу здравствене заштите или друга права по основу рада, да се обрате најближој синдикалној канцеларији за пружање бесплатне правне помоћи .

Прилог: – иницијатива Савеза синдиката Републике Српске


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!