Izmjenjen osnov za obračun naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Izmjenjen osnov za obračun naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad
Izmjenjen osnov za obračun naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Savez sindikata Republike Srpske, kao jedina reprezentativna sindikalna centrala, koja štiti prava i interese radnika Republike Srpske, prateći primjenu odredbi novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 93/22), koji je stupio na snagu 29. septembra 2022. godine, utvrdio je da odredba člana 83. stav 1. tog zakona, i pored značajnog proširenja obima prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu, praktično daje manji obim tih prava, zbog određenog osnova za obračun naknade. Primjena ove odredbe, za kratko vrijeme, dovela je u nepovoljniji položaj već ugrožene kategorije radnika, i to radnike koji su oboljeli od malignih bolesti ili njeguju dijete oboljelo od malignih bolesti, trudnice koje su na bolovanju radi održavanja trudnoće, radnike koji su pretrpjeli povredu na radu ili su profesionalno oboljeli, radnike koji se nalaze na dugotrajnom lječenju i bolovanju, zbog čega je Savez sindikata Republike Srpske insistirao na njenoj hitnoj izmjeni.

Naime, spornom odredbom, kao osnov za obračun i isplatu naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, bila je predviđena prosječna neto plata osiguranika ostvarena u zadnjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je osiguranik bio privremeno spriječen za rad, što je za posljedicu imalo određivanje niže naknade plate radnicima koji se nalaze na dugotrajnom bolovanju, u odnosu na platu koju bi imali da rade, obzirom da na visinu te naknade nikako nije moglo uticati eventualno uvećanje plate radnika kod poslodavca .

Na zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske, izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku, izmjenjena je i odredba kojom se propisuje osnov za obračun naknade plate .

Naime, sporna odredba člana 83. stav 1. izmjenjena je na način da je osnov za obračun naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad prosječna bruto plata osiguranika koju bi ostvario da je bio na radu u zadnjih šest mjeseci koji prethode mjesecu za koji se vrši obračun .

Tumačenjem izmjenjene odredbe zaključujemo da radnik, koji se nalazi na bolovanju, bez obzira na dužinu trajanja bolovanja, ostvaruje pravo na naknadu plate u visini plate koju bi ostvario da je bio na radu u zadnjih šest mjeseci koji prethode mjesecu za koji se vrši obračun, što znači da se prilikom obračuna naknade plate u obzir uzimaju i eventualna uvećanja plate kod poslodavca, na koja bi radnik svakako imao pravo da je bio na radu.

Osim navedenog, izmjenjenom odredbom člana 83. zakona, na zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske, izričito je propisano da se kolektivnim ugovorom, opštim aktom i ugovorom o radu može propisati veći osnov za obračun i veći procenat naknade plate u slučaju privremene spriječenosti za rad u odnosu na osnov i procente propisane ovim zakonom .

Ova zakonska odredba je izuzetno značajna za poslodavce i radnike, koji su Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, već predvidjeli povoljniji osnov ili procenat naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, a koji su bez ovakvog normiranja, prema odredbi člana 109. stav 1. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, mogli pretrpjeti štetne posljedice i novčane kazne, zbog činjenice da su radnicima omogućili ostvarivanje prava pod povoljnijim uslovima.

Podsjećamo da je donošenje novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju bilo dijelom globalnih reformskih mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Program ekonomskih reformi Republike Srpske, sa posebnim zadatkom da radnici koji su oboljeli od malignih bolesti ili njeguju dijete oboljelo od malignih bolesti, kao i trudnice koje su na bolovanju radi održavanja trudnoće, imaju naknadu plate od 100%, za šta smo se IZBORILI . Insistiranje na izmjeni zakonske odredbe u dijelu osnova za obračun naknade plate, bio je samo nastavak naših aktivnosti na zaštiti posebnih kategorija radnika, imajući u vidu da se najčešće ovi radnici nalaze na dugotrajnom liječenju i bolovanju, te da su primjenom prethodne zakonske odredbe bili nesumnjivo oštećeni .

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj: 132/22 od 30. decembra 2022. godine, a odredbe istog se primjenjuju počev od 01. januara 2023. godine.

Savez sindikata Republike Srpske, poziva sve radnike – članove sindikata, kojima su na bilo koji način ugrožena prava po osnovu zdravstvene zaštite ili druga prava po osnovu rada, da se obrate najbližoj sindikalnoj kancelariji za pružanje besplatne pravne pomoći .

Prilog: – inicijativa Saveza sindikata Republike Srpske


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!