Uspješno završena još jedna sindikalna škola

Uspješno završena još jedna sindikalna škola
Uspješno završena još jedna sindikalna škola

U okviru svojih programskih aktivnosti Savez sindikata Republike Srpske je i ove godine organizovao školu za aktiviste iz različitih granskih sindikata. Školu su pohađali članovi organa, predsjednici Sindikalnih organizacija i mladi sindikalni aktivisti koji su predloženi od strane granskih sindikata. Kroz školu, koja se sastojala od tri modula (vikend seminara) sindikalni aktivisti su imali mogućnost da steknu  znanje i razmjene iskustva i informacije o temama koje su značajne za rad Sindikata i to iz oblasti radnog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja, socijalnog dijaloga, međunarodnih konvencija, Zakona o štrajku, osnova sindikalizma, javnog nastupa i međusobne komunikacije, te drugim relevantnim temama i aktivnostima koje provode Savez sindikata RS i granski sindikati.
Sindikalni aktivisti će stečena znanja koja su stekli  kroz različite oblike radionica i vježbi i interaktivnog rada sa predavačima, prenijeti u svoje sindikalne organizacije i granske sindikate iz kojih dolaze, te raditi na boljoj komunikaciji, razmjeni informacija i omasovljenju članstva, sa ciljem zaštite prava i interesa članova sindikata.

Škola je održana zajedno sa sindikalnim aktivistima iz Saveza samostalnih sindikata BiH,  a uz podršku Fondacije Fridrih Ebert.