Statistički podaci za mart 2023. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u martu mjesecu 2023. godine iznosi 1.258 KM i veća je u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu februaru 2023. godine za 2 KM.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec mart 2023. godine iznosi 2.443,60 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,48 %, nešto manje nego prethodni mjesec  kada je pokrivenost bila 51,83 %. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan  je u sledećoj tabeli:

Evidentno je da su u posmatranom periodu prosječne plate po djelatnostima najviše ponovo u sektoru Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, u kojima  iznose 1.643 KM i iste su više za 2,69 % u odnosu na mjesec februar, a najniža u djelatnosti Građevinarstva 926  KM i na istom je nivou u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu februaru 2023. godine u ovoj  djelatnosti.

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u mjesecu martu 2023. godine u odnosu na mjesec februar  2023. godine viši je za 0,5%, a po namjeni potrošnje:

 • Hrana i bezalkoholna pića – viši za 0,7%,
 • Alkoholna pića i duvan – viši za 2,6%,
 • Odjeća i obuća – niži za 2,1%,
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr.energenti –viši za 0,2 %,
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – viši za 0,1 %,
 • Zdravstvo – viši za 0,1 %,
 • Prevoz niži za 1,8 % ,
 • Komunikacije – nepromijenjen,
 • Rekreacija i kultura – viši je za 0,6 %,
 • Obrazovanje – nepromijenjen,
 • Restorani i hoteli – viši za 1,3 %,
 • Ostala dobra i usluge – više za 2,9 %.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!