Statistički podaci za maj 2020. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u maju 2020. godine iznosi 950,00 KM i veća je za 4,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u aprilu 2020. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za maj 2020. godine iznosi 1.921,90 KM i prosječna plata je pokriva sa 49,43%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.438,00 KM i veće su za 0,42% u odnosu na aprilsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 654,00 KM i manje su za 0,15%  u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u aprilu 2020. godine.

Ukupne potrošačke cijene u maju 2020. godine u odnosu na april 2020. godine manje su 0,8%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,7%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,3%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 3%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – manje su za 0,2%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,3%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,1%.
 • Prevoz – manje su za 3,4%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – manje su za 0,1%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – nisu se mijenjale.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS