Regionalne konsultacije Panevropskog regionalnog sindikalnog savjeta u susret Kongresu Međunarodne konfederacije sindikata

Regionalne konsultacije Panevropskog regionalnog sindikalnog savjeta u susret Kongresu Međunarodne konfederacije sindikata
Regionalne konsultacije Panevropskog regionalnog sindikalnog savjeta u susret Kongresu Međunarodne konfederacije sindikata

Članice Panevropskog regionalnog sindikalnog savjeta/Međunarodne konfederacije sindikata, održale su virtuelni sastanak u vezi konsultacija o strateškom dokumentu koji treba da se pripremi i usvoji na sljedećem kongresu Međunarodne konfederacije sindikata koji je planiran u novembru mjesecu sljedeće godine.

Na sastanku su članice razmatrale tri ključna elementa za deklaraciju koja će se predložiti na usvajanje na Petom kongresu Međunarodne konfederacije sindikata:

  1. Analiza Deklaracije usvojene na Četvrtom kongresu MKS-a iz Kopenhagena radi utvrđivanja elemenata koji će i dalje biti relevantni za period od 4 godine između 5.Kongresa koji će se održati krajem 2022.godine i narednog koji će se održati 2026.godine.
  2. O važnosti tri glavna i tekuća globalna izazova koji su imali značajno dejstvo od 2018.godine – klima, tehnologija i pandemija COVID-19.
  3. Osvrt na pet radničkih zahtjeva koji moraju definisati novi društveni ugovor:
  • Radna mjesta – prilagođena klimi sa pravednom tranzicijom;
  • Prava – Obećanje iz Stogodišnje deklaracije Međunarodne organizacije rada o pravima i zaštiti za sve radnike, bez obzira na oblik ugovora o radu, zajedno sa zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu kao temeljnim pravom na rad;
  • Univerzalna socijalna zaštita – socijalna zaštita uključujući prihode i zdravlje za sve, u borbi za uspostavljanjem fonda za globalnu socijalnu zaštitu za najsiromašnije zemlje;
  • Jednakost – napredak usporen radi pandemije, a u nekim zemljama je uzrokovala i nazadovanje. Radnici zahtijevaju jednakost u prihodima i jednakost po osnovu pola i rase.
  • Inkluzija – radnička želja za miroljubiv i stabilan svijet, pravedan model zasnovan na pravima uz ispunjavanje Održivih ciljeva razvoja.

Na osnovu ovih  diskusija  pripremljen je prijedlog dopune strateškog dokumenta koji će se predočiti članovima Izvršnog odbora Panevropskog regionalnog sindikalnog savjeta čiji je sastanak zakazan za 4.oktobar 2021. godine.

U konsultacijama  su učestvovali predsjednica i generalni sekretar  Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić i Goran Stanković.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava