Održana 4. sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

Održana 4. sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske
Održana 4. sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

U Zvorniku je 25. oktobra 2017. godine održana Četvrta sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske.
Poseban akcenat Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske je stavilo na rezime javnih rasprava vezanih za Analizu primjene zakona o radu Republike Srpske, te utvrdilo dalje aktivnosti po ovom pitanju.
Predsjedništvo je utvrdilo Prijedlog mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Ekonomske reforme RS za period 2018-2020. godine, koje se odnose na sve radnike u Republici Srpskoj, a granski sindikati su predložili mjere za sektorske politike.
Raspravljano je i o šematskom prikazu sistematizacije radnih mjesta u Savezu sindikata Republike Srpske, te potrebi donošenja izmjena i dopuna postojeće ili donošenja nove sistematizacije.
U skladu sa Statutom Saveza sindikata Republike Srpske, sistematizaciju radnih mjesta u Savezu sindikata Republike Srpske donosi Predsjedništvo na prijedlog predsjednice Saveza sindikata RS.
Na Četvrtoj sjednici Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske usvojeni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

1. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske izvršilo je rezime javnih rasprava u vezi Analize primjene Zakona o radu Republike Srpske koje su održane po regionalnim centrima u organizaciji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
U narednih 10 dana biće održana posebna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske kojoj su obavezni prisustvovati svi predsjednici granskih sindikata sa svojim jasnim prijedlozima, kako bi se zauzeli stavovi i donijela odluka o daljim koracima i aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske.
Svi predsjednici granskih sindikata će prezentovati svoj stav i predložiti mjere i radnje i to:
a) da li da se pokrene inicijativa od strane Saveza sindikata Republike Srpske za izmjene i dopune Zakona o radu Republike Srpske po pitanjima koje predlože granski sindikati ili
b) da li da se sačeka stav Vlade Republike Srpske i prate izmjene i dopune Zakona o radu koje bude predložilo nadležno ministarstvo i Vlada Republike Srpske.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske će tražiti održavanje vanredne sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske kojoj treba da prisustvuju predstavnik MOR-a, Kristina Mikeš i voditelj projekta „Podrška socijalnim partnerima“, Jelena Katić, kako bi dobili tačne informacije vezane za dalje aktivnosti oko Analize primjene Zakona o radu.
2. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske utvrdilo je prijedlog mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Ekonomske reforme Republike Srpske za period 2018 – 2020.godina.
Svi granski sindikati koji to do sada nisu uradili su dužni do 27.10.2017.godine dostaviti prijedlog sektorskih mjera za Ekonomske reforme.
Prijedlozi mjera Saveza sindikata Republike Srpske i granskih sindikata za Ekonomske reforme Republike Srpske za period 2018-2020.godinu biće objedinjene i dostavljene Ministarstvu finansija Republike Srpske 30.10.2017.godine.
Od Vlade Republike Srpske će biti zatraženo održavanje zajedničkog sastanka sa nadležnim ministrima na kojem će se razgovarati o predloženim mjerama Saveza sindikata Republike Srpske i granskih sindikata i načinu njihove realizacije.
3. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske raspravljalo je o sistematizaciji radnih mjesta u Savezu sindikata Republike Srpske, te zatražilo da u skladu sa statutarnim ovlašćenjima, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske predloži Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa potrebama organizacije.
4. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske, informisano je o razgovorima predstavnika radnih grupa imenovanih ispred Saveza sindikata Republike Srpske i Sindikata uprave Republike Srpske u vezi pitanja u odnosu između Saveza sindikata Republike Srpske i Sindikata uprave Republike Srpske.
Dogovoreno je da se razgovori nastave nakon 06.11.2017.godine, a da do tog roka Sindikat uprave Republike Srpske, u pisanoj formi, dostavi svoje konkretne prijedloge i zahtjeve koji će biti predmet daljih razgovora.
5. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske zahtjeva od Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine da intenzivira svoj rad i ponude moguća rješenja po pitanju raspodjele članarine, koja neće ići na štetu Saveza sindikata Republike Srpske niti na štetu granskih sindikata.
6. Predsjedništvu Saveza sindikata Republike Srpske prezentovana je nova internet stranica koja će početi sa radom početkom novembra 2017.godine.
Svi granski sindikati imaju mogućnost da dostavljaju dokumente i sadržaje koje žele da budu objavljeni na internet stranici Saveza sindikata Republike Srpske.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava