Održana 16. sjednica Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS

Održana 16. sjednica Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS
Održana 16. sjednica Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS

Na 16. sjednici Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, održanoj 12.12.2020.godine u Tesliću, raspravljalo se o aktuelnom stanju u preduzećima iz oblasti šumarstva, prerade drveta i papira,  vezano za prava radnika propisana Zakonom,kolektivnim ugovorima i ostalim aktima,održavanju redovnih izbora u Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS, te o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske.

Nakon sveobuhvatne rasprave doneseni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

 1. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, prihvatio je informaciju o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske, vezanu za realizaciju zahtjeva Saveza sindikata Republike Srpske upućenih Vladi Republike Srpske, koji se odnose na Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021- 2023. godina i Budžet Republike Srpske za 2021 godinu. Savez sindikata Republike Srpske prihvatio je prijedloge oba  strateška dokumenta iz razloga što je Vlada Republike Srpske uvažila zahtjeve koje je uputio Savez sindikata Republike Srpske.
  Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS daje punu podršku Savezu sindikata Republike Srpske  i na realizaciji zahtjeva za povećanjem najniže plate u Republici Srpskoj u 2021. godini sa 520 na 550 KM.
 1. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, na osnovu iznesenih informacija od strane članova Republičkog odbora, konstatovao je da u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira za vrijeme pandemije virusa Covid-19 nije došlo do narušavanja poslovanja, odnosno obustave proizvodnje, te da nije bilo zloupotrebe prava radnika regulisanih Zakonom, kolektivnim ugovorima i ostalim aktima, koja se odnose na isplatu plata i ostalih primanja, poštivanja mjera zaštite i zdravlja na radu, niti otpuštanja radnika. Izuzetak, predstavlja preduzeće ,, Nova Dipo,, Donji Podgradci, gdje se određeni broj radnika i to isključivo članova sindikata,  od početka pandemije nezakonito nalazi na plaćenom odsustvu uz isplatu najniže plate. O ovim povredama prava radnika upoznate su nadležne republičke institucije i međunarodne sindikalne asocijacije, čija smo članica.
 2. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske daje punu podršku aktivnostima Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac na zaštiti prava radnika zaposlenih u Javnom preduzeću kroz pokušaj da se putem Aneksa Kolektivnog ugovora umanje prava radnika.

  Aneks Kolektivnog ugovora, koji je ponudila  Uprava Javnog preduzeća , a što je bio prihvatio drugi manjinski, žuti sindikat  je predviđao da se topli obrok uračuna u platu, odnosno u platni koeficijent, što je bilo neprihvatljivo iz dva razloga : jer je  suprotno odredbama Zakona o radu , što je potvrdilo Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS u svom odgovoru broj:16-04/1-12-383/20 od 24.09.2020.godine,  i  što bi se tim Aneksom smanjile plate za preko 2700 radnika zaposlenih u Javnom preduzeću  sa manjim primanjima, što je pokazala analiza Stručne službe Saveza sindikata Republike Srpske. Takođe Zakonom utvrđena procedura pregovora oko usaglašavanja Aneksa Kolektivnog ugovora nije bila ispoštovana.
 1. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS podržao je i Zaključak Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac od 1.8.2020. godine iz Bijeljine koji se odnosi na ponudu vezanu za Evropski dobrovoljni fond, gdje je  neophodno, da se obavezno ispoštuje princip dobrovoljnosti, odnosno da svaki radnik zaposlen u Javnom preduzeću samostalno svojim potpisom odlučuje da li će  prihvatiti Evropski dobrovoljni fond ili ne, te da ga na to ne može niko prisiliti, niti odlučiti u njegovo ime.
 2. U narednom periodu je potrebno da se sve strukture Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske, angažuju na sindikalizaciji i edukaciji vezano za značaj članstva u Savezu sindikata Republike Srpske, posebno u sredinama gdje nemamo organizovan sindikat ili gdje su radnici prešli u „žuti“ sindikat.
 3. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS donio je Odluku da se kod Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS  i Poreske uprave Republike Srpske brišu iz Registra sve sindikalne organizacije koje su zbog prestanka rada preduzeća po bilo kom osnovu prestale sa radom ili više ne djeluju u sastavu našeg Granskog sindikata.
 4. Članovi Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS prihvatili su informaciju da će Stručna služba Saveza sindikata Republike Srpske za sve sindikalne organizacije iz oblasti šumarstva, prerade drveta i papira izvršiti prijavu komunalne takse kod Poreske uprave RS, te da će se nastaviti aktivnosti za stvaranjem uslova, kako bi se u svim lokalnim zajednicama, sindikalne organizacije oslobodile obaveze plaćanja godišnje komunalne takse.
 5. U skladu sa Odlukom o održavanju redovnih izbora u Savezu sindikata Republike Srpske, Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS donio je Odluku o održavanju redovnih izbora u Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS na svim nivoima.Izbori će započeti  01.marta 2021. godine i biće održani na nivou sindikalnih organizacija, Granskog sindikata, Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ,, Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, te na nivou Aktiva mladih i Aktiva žena.

  Realizacija Odluke o održavanju redovnih izbora  u Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS zavisiće od epidemiološke situacije i odluka Republičkog štaba za vanredne situacije.
 1. O ovim donesenim zaključcima u što kraćem roku upoznati sindikalno članstvo.

Sve aktivnosti Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske i aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske možete pratiti putem veb i facebook stranice Saveza sindikata Republike  Srpske, www.savezsindikatars.org


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava