Nakon 11 godina plate u zdravstvu će biti povećane od 50 do 200 maraka, Savez sindikata RS na adresu Vlade RS uputio prijedlog globalnih i sektorskih mjera

Nakon 11 godina plate u zdravstvu će biti povećane od 50 do 200 maraka, Savez sindikata RS na adresu Vlade RS uputio prijedlog globalnih i sektorskih mjera

Nakon 11 godina plate u zdravstvu će biti povećane od 50 do 200 maraka, Savez sindikata RS na adresu Vlade RS uputio prijedlog globalnih i sektorskih mjera
Nakon 11 godina plate u zdravstvu će biti povećane od 50 do 200 maraka, Savez sindikata RS na adresu Vlade RS uputio prijedlog globalnih i sektorskih mjera

Plate svim radnicima u zdravstvu će, nakon 11 godina, biti povećane od 01. oktobra ove godine. Plate srednjeg medicinskog kadra u RS biće povećane od 50 do 60 maraka, a za oko 200 maraka za ljekare. Povećanje plata rezultat je jučerašnjeg dogovora Sindikata zdravstva i socijalne zaštite i Vlade RS o povećanju cijene rada u zdravstvu sa 135 na 145 maraka.

„Naš zahtjev je bio da se od 1. decembra ili najdalje od 1. marta ide s povećanjem cijene rada za još pet posto, te krajem godine za još toliko, a kako bi se pokušao ublažiti odlazak zdravstvenih radnika iz RS“. – kaže Milenko Granulić.

Na jučerašnjem sastanku je dogovoreno i da se ide na izmjene zakona o platama, jer nije povoljan za zdravstvene radnike, pa zbog toga Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS traži da se u taj sistem vrate kolektivni ugovori te da se plate više ne povećavaju linearno.

Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite kaže i da povećanje cijene rada nije dovoljno, jer je neophodno da se nastave pregovori o povećanju plata u zdravstvenom sektoru. Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske će insistirati i na izmirenju obaveza po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa svim zdarvstvenim radnicima.

Povećanje cijene rada prvi je korak ka boljim uslovima rada za radnike u zdravstvu, ali je neophodno i da dođe do povećanja plata svim radnicima u Republici Srpskoj, ali i da se napravi plan za naredne tri godine kako bi plata godišnje rasla za 10%. Upravo je na povećanje plata stavljen akcenat u Prijedlogu reformskih mjera za izradu Programa ekonomskih reformi za period 2020-2022.godina, koje je Savez sindikata RS uputio na adresu Vlade RS, a sa kojima je danas novinare upoznala  Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS.

Vlada Republike Srpske svake godine, u izradu Programa ekonomskih reformi Republike Srpske, uključujeiSavez sindikata Republike Srpske, kao većinsku reprezentativnu sindikalnu centralu.Savez sindikata RSje kao ozbiljan socijalni partner, utvrdio prijedlog globalnih i sektorskih reformskih mjera za izradu Programa ekonomskih reformi za period 2020-2022.godina, koje se tiču, prije svega, prava iz rada i po osnovu rada i ekonomsko-socijalnog položaja radnika u Republici Srpskoj.

U izradi dokumenta učestvovali su stručni timovi Saveza sindikata RS iakademske zajednice, koristeći zvanične podatke  Zavoda za statistiku RS i zvanične procjene Ministarstva finansija RS, kada su u pitanju makroekonomski pokazatelji koji su  osnova za izradu pomenutog dokumenta. Nakon stručne rasprave u okviru Saveza sidnikata Republike Srpske, utvrđen je Nacrt, a zatim i konačan dokument, koji je podijeljen u tri dijela:zakonodavne aktivnosti,strateške aktivnosti isocijalni dijalog.

Ekonomske reforme su napisane u skladu sa Memorandumom o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godina, koji je Savez sindikata RS potpisao sa Vladom RS. Kada su u pitanju zakonodavne aktivnosti, Savez sindikata RS traži potpunu realizaciju započetih aktivnosti na donošenju:Izmjena i dopuna Zakona o radu, Izmjena o dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakona o inspekcijama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranjuiZakona o mobingu.Kada su u pitanju strateške aktivnosti, Savez sindikata Republike Srpske insistira na:Donošenju Strategije bezbjednosti, zaštite i zdravlja na radu i potpunoj realizaciji  Programa socijalnog zbrinjavanja svih radnika koji su u procesu privatizacije i stečaja preduzeća ostali bez posla i da ova mjera bude potvrđena u Budžetu Republike Srpske. Naime, na povezivanje radnog staža u okviru Programa socijalnog zbrinjavanja čeka još najmanje 11 hiljada radnika za šta je potrebno izdvojiti najmanje 30 miliona KM.

U oblasti socijalnog dijaloganeophodno je zaključivanje kolektivnih ugovora – opšteg i posebnog, kako bi Inspektorat i Poreska uprava RS mogli da kontrolišu obračun i visinu plate, jer sadašnje stanje govori da, nažalost, većina poslodavaca, naročito u privatnom sektoru, isplaćuju najnižu platu i za srednju stručnu spremu, kvalifikovane radnike, pa čak i visoku stručnu spremu.