Informacija sa sastanka Republičkog odbora Sindikata pravosuđa RS sa predstavnicima Ministarstva pravde

Informacija sa sastanka Republičkog odbora Sindikata pravosuđa RS sa predstavnicima Ministarstva pravde
Informacija sa sastanka Republičkog odbora Sindikata pravosuđa RS sa predstavnicima Ministarstva pravde

Dana, 31.05.2019. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva pravde u Vladi RS sa Republičkim odborom Sindikata pravosuđa RS.

Na sastanku je konstatovano da je ministarstvo pravde uputilo u Skupštinsku proceduru prijedlog izmjena i dopuna Zakona o platama zaposenih u pravosudnim insitucijama RS, a u dijelu koji se odnosi na povećanje iznosa naknade za pripadnike Ovlaštenih službenih lica (OSL-a) sa srednjom i višom stručnom spremom, čime bi se postiglo izjednačavanje sa iznosom naknade za iste pripadnike zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Takođe, ponovo je upućen zajtjev ministarstvu da se pod hitno razmotri uvećanje plata za ostale zaposlene u pravosudnim institucijama Republike Srpske.

Kao razlog za naš zahtjev Republički odbor Sindikata pravosuđa RS je naveo sljedeće činjenice:

1. U zadnjih 10 godina plate za radnike u pravosudnim institucijama, nisu povećavane;
2. Troškovi života su povećani za 20-30%;
3. U pravosudnim institucijama nema viška zaposlenih (čak u pojedinim institucijama imamo manjak zaposlenih);
4. Specifičnost poslova i zadataka zaposlenih (materijalna i krivična odgovornost);
5. Povećan obim poslova u skladu sa provođenjem reforme pravosuđa (tehnički i po broju predmeta).

Naročito podvlačimo kao važnu činjenicu da radnici u pravosudnim institucijama obavljaju izuzetno zahtjevan i složen posao uz punu materijalnu i krivičnu odgovornost. Za razliku od nekih drugih službi, za radnike u pravosudnim institucijama je potrebno uvažiti činjenicu specifičnosti vrlo složenih i odgovornih poslova i zadataka koje obavljaju za sudije i tužioce, kao njihov stručni saradnik-asistent, čineći skoro 80% poslova nosioca pravosudnih funkcija. Na osnovu posebno otežanih uslova rada i izuzetno složenih poslova koje obavljaju, smatramo da bi trebalo odvojiti sa visinom primanja ili naknada, ove radnike od ostalih radnika koji sa istom stručnom spremom obavljaju poslove i zadatke u drugim službama (u organima uprave, opštinama, pošti, javnim preduzećima kao što su elektroprivreda, vodovod i kanalizacija i td.). Po pravilu, za mnogo jednostavnije poslove koje obavljaju, radnici u drugim institucijama imaju veća primanja od radnika u pravosudnim institucijama sa istom stručnom spremom. Takođe, obim i složenost poslova u pravosudnim institucijama se iz godine u godinu povećava.

Činjenica je da radnici u pravosudnim institucijama nemaju mogućnost napredovanja kroz platne koeficijente ili razrede, te da im je u platu uračunat regres i topli obrok koji predstavlja stvarni trošak, što dodatno utiče na umanjenje iznosa plate za pomenutu kategoriju radnika.

S toga smo mišljenja da bi bilo potrebno obratiti posebnu pažnju na ovo egzistencijalno pitanje i uraditi sve na poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih u pravosudnim institucijama RS.

Republički odbor Sindikata pravosuđa RS, kao prvi korak, predlaže da Ministarstvo pravde proslijedi naš zahtijev za poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u pravosudnim institucijama, Vladi Republike Srpske, a potom ćemo insistirati na održavanju sastanka sa predsjednikom Vlade g-dinom Viškovićem.

Dopis medijima, 31.05.2019. godine (.pdf)