Informacija o održanoj konferenciji povodom obilježavanja 25 godina rada i postojanja pod nazivom Savez sindikata Republike Srpske

Savez sindikata Republike Srpske je povodom obilježavanja 25 godina rada i postojanja pod nazivom Savez sindikata Republike Srpske organizovao konferenciju o temi: “ Pozicija kolektivnog pregovaranja u radnom zakonodavstvu u zemljama regiona – stanje i perspektive „

Savez sindikata Republike Srpske je povodom obilježavanja 25 godina rada i postojanja pod nazivom Savez sindikata Republike Srpske organizovao konferenciju o temi:

“ Pozicija kolektivnog pregovaranja u radnom zakonodavstvu u zemljama regiona – stanje i perspektive „

Konferencija je održana 25. avgusta 2017.godine u Domu sindikata u Banjoj Luci. U radu Konferencije učestvovali su najviši predstavnici saveza sindikata iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije i Federacije BiH, članovi Predsjedništva Saveza sindikata RS, te predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS i Unije udruženja poslodavaca RS.
Tokom prezentacija stanja kolektivnog pregovaranja u zemljama regiona, jasno je vidljivo da su procesi kolektivnog pregovaranja izuzetno teški, skoro pa jalovi i da pregovaranju odgovornije pristupaju sindikati nego druga dva socijalna partnera.
Konstatovano je da je odgovornost za vođenje socijalnog dijaloga isključivo na reprezentativnim socijalnim partnerima gdje ne mogu učestvovati nevladine organizacije niti bilo kakva udruženja stranih investitora.
Po pitanju sindikalizacije zaključeno je da postoji ogroman pritisak kako od strane poslodavaca tako i politika, te da vlada „nelojalna“ konkurencija na tržištu rada što je još jedan od izazova s kojima se suočavaju sindikati u regionu.
Zaključeno je da je pluralizam prevaziđena faza u sindikalnoj demokratiji i da snaga sindikata leži u broju njihovog članstva.
Jedno od dragocjenih iskustava koja su iznesena tokom prezentacija stanja kolektivnog pregovaranja u zemljama regiona jeste i iskustvo u pokušaju zaštite vlasništva socijalnih partnera (prava koja je sindikat u kolektivnom pregovaranju utvrdio za one koje predstavlja).
Tokom rasprave je posebno naglašeno da je Opšti kolektivni ugovor još uvijek neophodan model kolektivnog pregovaranja u zemljama regiona, te da se mora raditi na kvalitetnim kolektivnim ugovorima što podrazumijeva i kvalitetnu zaposlenost.
Sindikalni predstavnici su se usaglasili da je potrebno intenzivnije raditi na jačanju saradnje između svih nivoa sindikalnog organizovanja posebno među sindikatima koji imaju iste poslodavce.
Jasan stav učesnika Konferencije je da organizovanje i rad sindikata ne mogu i ne smiju uređivati vlade putem zakona jer je suprotno konvencijama MOR-a.
Kako bi se usaglasili zaključci sa ove Konferencije, dogovoreno je da do 1.oktobra 2017.godine sve sindikalne centrale dostave informacije vezane za primjenu kolektivnih ugovora i kako benefite kolektivnog pregovaranja sačuvati samo za članove sindikata.

Konferenciji povodom obilježavanja 25 godina rada i postojanja pod nazivom Savez sindikata Republike Srpske
U radu Konferencije učestvovali su najviši predstavnici saveza sindikata iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije i Federacije BiH
U radu Konferencije učestvovali su i predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS i Unije udruženja poslodavaca RS
Sindikalni predstavnici su se usaglasili da je potrebno intenzivnije raditi na jačanju saradnje između svih nivoa sindikalnog organizovanja posebno među sindikatima koji imaju iste poslodavce
“ Pozicija kolektivnog pregovaranja u radnom zakonodavstvu u zemljama regiona – stanje i perspektive „