Закључци Треће ванредне сједнице Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске

Закључци Треће ванредне сједнице Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске
Закључци Треће ванредне сједнице Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске

На Трећој ванредној сједници Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске одржаној 5. 12. 2021. године у Бањој Луци, заузети су ставови у вези приједлога Програма Економских реформи Републике Српске за период 2022-2024.године, Буџета Републике Српске за 2022.годину, те сета законских прописа који се односе на Одлуку Владе Републике Српске за прелазак са нета на бруто износ обрачуна плате и смањење збирне стопе доприноса са 32,8 % на 31% .

Након расправе донесени су сљедећи:

ЗАКЉУЧЦИ

1. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске подржава Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2022-2024.године, с тим да ће грански синдикати на основу својих надлежности, за области за које су задужени, доставити своје оперативне приједлоге ресорним министарствима и Влади Републике Српске.
Синдикати привредних дјелатности захтијевају од Владе Републике Српске да подстиче колективно преговарање, како би напокон дошло до закључивања посебних колективних уговора у привреди, те да у недостатку социјалног дијалога, интервенише у складу са својим овлашћењима прописаним Законом о раду Републике Српске.

2. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске подржава Приједлог Буџета за 2022.годину којим је предвиђено повећање плата радника који се финансирају из Буџета Републике Српске и фондова.

3. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске подржава приједлоге закона о платама буџетских и фондовских корисника којим је предвиђено повећање плата од 3% до 5%, као и повећање плата по основу смањења збирне стопе доприноса.
Синдикати буџетских и фондовских корисника остају при раније донесеним захтјевима који се односе на „распакивање“ Закона о платама у циљу посебног исказивања накнада за топли оброг и регрес на постојеће коефицијенте.
Савез синдиката Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да настави започете преговоре око реализације захтјева гранских синдиката који се финансирају из Буџета Републике Српске и фондова, како би се значајније побољшао стандард запослених, рачунајући на пораст инфлације и раста трошкова живота.
Повећање плата мора бити правично.

4. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске подржава Приједлог измјена и допуна Закона о раду Републике Српске, којим се област плата усклађује са одредбом члана 39. став 5 Устава Републике Српске, према којој свако по основу рада има право на зараду у складу са законом и колективним уговором.
Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске захтијева да до краја марта 2022.године, Влада Републике Српске утврди Нацрт измјена и допуна Закона о раду Републике Српске и у осталим областима, на којим је већ три године радила трипартитна Радна група, како би радници могли оставарити своја Законом загарантована права.

5. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске подржава Приједлог измјена и допуна Закона о доприносима и измјена и допуна Закона о порезу на доходак Републике Српске, којим се утврђује нова методологија за обрачун плата у Републици Српској, смањење збирне стопе доприноса са 32,8 % на 31%, што ће довести до повећања личних примања сваког радника уз задржавање истог износа бруто плате.

П Р Е Д С Ј Е Д Н И Ц А
Ранка Мишић с.р.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!