Zaključci sa sjednice Republičkog i Izvršnog odbora Sindikata pravosuđa RS, koja je održana 22.12.2017. godine u Banja Luci

Sjednica Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Republike Srpske
Sjednica Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Republike Srpske

Na sjednice Republičkog i Izvršnog odbora Sindikata pravosuđa RS, koja je održana 22.12.2017. godine u Banja Luci, doneseni su sledeći

Z A K LJ U Č C I

  1. Analizirana je dinamika isplate zaostalih naknada za period od 2014. do 31.12.2016. godine, s tim da bi trebale da se preostale neisplaćene naknade isplate u četiri tranše, a prema informaciji koju je dostavio pomoćnik ministra pravde Slobodan Zec, koji je prisustvovao dijelu sjednice. Prema informacijama koje je prenio pomoćnih ministra trebalo bi da se završi isplata svih zaostalih naknada u četiri tranše, kao i da će naknade iz 2017. godine biti isplaćivane redovno u svim insistucijama, te da nećemo ponovo doći u situaciju neisplaćivanja naknada, jer bi tako stvorili dodatne troškove (kamate i troškovi sudskog postupka). Potrebno je u kontinuitetu ažurirati spiskove neisplaćenih naknada Ministarstvu finansija i Ministarstvu pravde.
  2. Na osnovu odluke Ustavnog suda o načinu obračuna prevoza za radnike u pravosudnim institucijama pozivamo ministra pravde da naloži primjenu odredaba PKU-a i Zakona o načinu obračuna naknade za prevoz, a u skladu sa naprijed navedenom odlukom.
  3. Sindikat pravosuđa analizira pravne mogućnosti za pokretanje tužbi za isplatu štete koju su pretrpili radnici kojima je isplaćivano 50% naknade za prevoz u proteklom periodu i u tom svjetlu pozivamo ministra pravde i Vladu RS da što hitnije zajednički pronađemo rješenje za izmirenje štete kako se ne bi stvarali dodatni troškovi (kamate i troškovi sudskog postupka).
  4. Sindikat pravosuđa će poslati svim rukovodiocima insistucija pravosuđa dopis da su dužni da postupe u skladu sa odlukom Ustavnog suda, vezano za uputstvo o načinu obračuna prevoza za radnike u pravosudnim insistucijama.
  5. Sindikat pravosuđa RS poziva Ministarstvo pravde i Vladu RS da što hitnije održe sastanak vezano za povećanje cijene rada, te tražimo podršku ministra pravde vezano za našu inicijativu.
  6. Sindikat pravosuđa će u narednom periodu sagledati mogućnosti izmjene odredaba vezanih sa PKU, a s ciljem uključivanja u dio odredbi za jubilarne naknade službenika sudske policije koji su ranije stekli staž u drugim srodnim službama.
  7. Potrebno je da svi predsjednici SO KPU održe sastanak vezano za promjenu – ujednačavanje koeficijenata za radnike u ovim institucijama, nakon čega će svoj prijedlog uputiti Sindikatu pravosuđa RS.
  8. Predsjednik Sindikata pravosuđa RS daje informaciju o zaključenom memorandumu, te ističe da je potrebno da se bolje i pravičnije reguliše bolovanje u smislu isplate u visini od 70% ili 90%, uz definisanje pojma težih bolesti.

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!