Zaključci sa 12. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

Zaključci sa 12. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske
Zaključci sa 12. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

Na 12. sjednici Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, održanoj 05.10.2019.godine u Banjoj Luci, raspravljalo se o aktuelnoj situaciji i o trenutnim aktivnostima u Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS i Savezu sindikata RS sa posebnim akcentom za poboljšanje materijalno-ekonomskog položaja radnika.

Nakon sveobuhvatne rasprave doneseni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

 1. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske prihvatio je informaciju o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske u vezi provođenja kampanje o povećanju najniže plate i sektorskih plata sa ciljem smanjenja siromaštva, nejednakosti i odliva radne snage iz Republike Srpske.
  Ohrabruju stavovi predstavnika vlasti u Republici Srpskoj da će od 01.01.2020. godine doći do povećanja najniže plate u Republici Srpskoj kao i sektorskih plata što je i zahtijevao Savez sindikata Republike Srpske.
  Savez sindikata Republike Srpske je uputio Vladi Republike Srpske prijedloge globalnih i sektorskih mjera za Program ekonomskih reformi za period 2020-2022.godine, koje su podjeljene u tri oblasti: zakonodavne aktivnosti, strateške aktivnosti i socijalni dijalog sa posebnim akcentom na povećanje plata i donošenjem trogodišnjeg plana rasta plata.
 2. Članovi Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske su informisani da Udruženje poslodavaca šumarstva Republike Srpske i Udruženje poslodavaca prerade drveta Republike Srpske, nisu registrovani u nadležnom Ministarstvu, niti im je utvrđena reprezentativnost, tako da Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske nema legalnog i legitimnog socijalnog partnera za pregovore oko usaglašavanja i zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora.
  Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, će uputiti zvaničan dopis Udruženju poslodavaca šumarstva i Udruženju poslodavaca prerade drveta Republike Srpske, da u roku od 30 dana izvrše registraciju i utvrde reprezentativnost, kako bi imali mandat za pregovore oko zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora, te o tome obavijestiti nadležna ministarstva i Uniju udruženja poslodavaca Republike Srpske.
  Ukoliko se to ne desi Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske će obavjestiti Vladu Republike Srpske, Savez sindikata Republike Srpske, sindikalne organizacije i javnost, da ovaj Sindikat nema sa kim da pregovara na granskom nivou, te da će na drugačiji način zaštititi prava i interese svojih članova.
 3. Analizirajući stanje po djelatnostima, Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske je zaključio da je neophodno u svim preduzećima i djelatnostima koje čine ovaj Sindikat, povećati plate, kako bi se popravio ekonomsko materijalni položaj zaposlenih, a sve u skladu sa donesenim stavovima Saveza sindikata Republike Srpske i najavama predstavnika vlasti u Republici Srpskoj.
  U cilju realizacije zahtjeva za povećanjem plata potrebno je da se na svim nivoima sindikalnog organizovanja angažuju sindikalne organizacije, te da se u plan poslovanja za 2020.godinu predvidi povećanje cijene rada za najmanje 10%.
  Sindikalne organizacije će zvanične zahtjeve za povećanje cijene rada dostaviti poslodavcima svojih preduzeća.
  Pozitivno je ocjenjeno povećanja plata u pojedinim preduzećima, koja su se desila u toku 2019.godine.
 4. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske podržava aktivnosti na povećanju plata proizvodnim radnicima, ali u okviru proizvodne cijene proizvoda, kako bi to bilo stimulativno za radnike.
 5. Svi kapaciteti Saveza sindikata Republike Srpske i Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske stoje na raspolaganju sindikalnim organizacijama u vezi produžetka ili zaključivanja kolektivnih ugovora na nivou preduzeća.
 6. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske je dao punu podršku Sindikalnoj organizaciji SHP „Celeks“ Banja Luka za uspješno obavljen posao u vezi zaštite radnika koji su radili u ovom preduzeću preko Agencije za iznajmljivanje radnika.
  Uz angažovanje Saveza sindikata Republike Srpske, Granskog sindikata, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Inspkcije rada Republike Srpske, preduzeću SHP „Celeks“ je naloženo da sve „iznajmljene“ radnike primi u radni odnos.
  Sve sindikalne organizacije su dužne da prijave sve pokušaje poslodavaca da zapošljavaju radnike na nezakonit način putem Agencije za iznajmljivanje, jer takve situacije u našem radnom zakonodavstvu nisu predviđene.
 7. Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske će se zajedno sa resornim Ministarstvom aktivno uključiti u rješavanje problema oko snabdijevanja sirovinom privrednog društva HI „Destilacija“ Teslić u skladu sa potpisanim ugovorima sa JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac.
 8. O ovim donesenim zaključcima u što kraćem roku upoznati sindikalno članstvo.

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!