Шта је то ново, шта доноси Закон о обавезном здравственом осигурању?

Шта је то ново, шта доноси Закон о обавезном здравственом осигурању?
Шта је то ново, шта доноси Закон о обавезном здравственом осигурању?

Савез синдиката Републике Српске, као већинска репрезентативна организација радника, дуги низ година је инсистирао на доношењу новог Закона о обавезном здравственом осигурању са циљем да се повећа и прошири обим здравствених услуга и права осигураника, првенствено радника.

У Меморандуму о заједничким мјерама потписаном између Савеза синдиката Републике Српске и Владе Републике Српске 2017. године, на наш захтјев, предвиђено је доношење новог Закона о обавезном здравственом осигурању.

Доношење овог Закона био је и наш приједлог за глобалне реформске мјере за Програм економских реформи Републике Српске, уназад неколико година.

Посебан задатак нам је био да радници који су обољели од малигних болести или његују дијете обољело од малигних болести, као и труднице које су на боловању ради одржавања трудноће, имају накнаду плате од 100 %, умјесто досадашњих 70%, за што смо се УСПЈЕЛИ ИЗБОРИТИ, тако да ти радници и раднице имају исту накнаду као и да раде.

Новим Законом о обавезном здравственом осигурању је у значајној мјери уређен шири обим права осигураних лица приликом остваривања права на здравствену заштиту на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Најзначајније новине које се првенствено односе на раднике и њихове породице су:

 • У члану 33. који регулише лијечење у кућним условима на терет обавезног здравственог осигурања , прописани су случајеви у којима је дозвољено кућно лијечење, и то уколико се осигураник није писаним путем одрекао права на кућне посјете здравствене установе у којој се регистровао у складу са прописима којима је уређена област здравствене заштите,
 • У члану 34. проширена су права у стоматолошкој здравственој заштити у смислу да је старосна граница дјеце помјерена са 15 на 18 година и то да имају право на покретни ортодонтски апарат на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
 • У члану 35. проширена су права која се односе на болничку здравствену заштиту на тај начин да је пратња другог лица приликом болничког лијечења омогућена и за лица старија од 18 година уколико им је утврђена потпуна пословна неспособност или продужено родитељско право,
 • У члану 37. је прописано да након два неуспјела покушаја биомедицински потпомогнуте оплодње у Републици , Фонд може одобрити још један покушај биомедицински потпомогнуте оплодње у Републици или изван Републике у складу са захтјевом осигуранице,
 • У члану 50. прописано је да су од ослобађања од плаћања партиципације и лица до 18 година, умјесто досадашњих 15 година, као и лица обољела од ријетких болести чији је статус потврђен од Центра за ријетке болести,
 • У члану 53. као и у даљем тексту Закона, који се односи на овјеравање изјава ради рефундације личног учешћа у трошковима здравствене заштите, прописано је да подносилац захтјева изјаве коју доставља Фонду, може да бира да исту овјери код нотара или надлежног органа локалне самоуправе.
 • У члану 73. прописано је право на одсуство са рада осигураника ради његеобољелог члана уже породице , и то у трајању од 15 дана за свако дијете млађе од 15 година, за свако дијете старије од 15 година, брачног или ванбрачног супружника или родитеља у трајању од седам дана у календарској години, за дијете до навршених 18 година код којег је здравствена установа терцијалног нивоа здравствене заштите у Републици, утврдила потребу његе због тешког оштећења здравственог стања усљед оштећења мождане структуре, малигне болести или другог тешког погоршања здравственог стања , у трајању најдуже до четири мјесеца.
  Такође, у истом члану, у ставу 2. прописано је да се одсуство са рада у наведеним случајевима може одобрити на следећи начин:

-уколико су оба родитеља запослена-једном родитељу

-уколико је један родитељ запослен, а други родитељ због здравствених разлога је неспособан за његу обољелог дијетета-запосленом родитељу

-уколико су родитељи разведени или је једном родитељу одузета пословна способност или родитељско право-запосленом родитељу коме је дијете повјерено на чување и

-уколико дијете има једног родитеља-запосленом родитељу

 • У члану 74. прописана је обавеза осигураницима , осим оних који се налазе на болничком лијечењу, да се сваких 15 дана од дана утврђене неспособности за рад, јављају доктору медицине код кога су регистровани,
 • У члану 83. прописан је основ за обрачун и исплату накнаде плате за вријеме утврђене привремене спријечености за рад у висини просјечне нето платеосигураника остварених у задњих шест мјесеци који претходе мјесецу у којем је осигураник био привремено спријечен за рад, у сљедећим процентима од основа:

-Болест или компликација у вези са одржавањем трудноће-100%(раније 70%)

-малигна болест и њега дјетета обољелог од малигне болести-100%(раније 70%)

-добровољно давање органа, ткива или ћелија-100% (раније 90%)

-спровођење прописане мјере обавезне изолације као клицоноше или због појаве заразе у његовој околини у складу са прописима којима је уређена област заштите становништва од заразних болести-90%

-болест, повреда, медицинско испитивање и њега обољелог члана уже породице -70%.

 • Такође, овим чланом је прописано да уколико је спријеченост за рад настала због повреде на раду или професионалне болести,накнада плате се обезбјеђује од послодавца од првог дана привремене спријечености за рад до престанка узрока привремене спријечености за рад , без обзира на то да ли радник има закључен уговор са послодавцем на неодређено или одређено вријеме, у складу са прописима којима је уређена област рада, у износу од 100% од основа. 
 • Колективним уговором, општим актом и уговором о раду,може се прописати већи проценат накнаде плате у односу на основ за исплату прописан овим Законом у случају привремене спријечености за рад која траје непрекидно до 30 дана. 
 • У члану 84. који прописује случајеве када осигураник нема право на накнаду плате у случају привремене спријечености за рад, дефинисан је изузетак да осигураник има право на ову накнаду у случајевима када је привремена спријеченост за рад проузрокована употребом алкохола или психоактивних супстанци, када му је клинички дијагностиковано психијатријско обољење и налази се на лијечењу.

Доношењем Закона о обавезном здравственом извршено је усклађивање система здравственог осигурања у Републици Српској са системом здравственог осигурања у земљама Европске уније, као и усклађивање законских рјешења у овој области са стратешким и развојним документима, који су донесени након ступања на снагу до сада важећег Закона.

Нови Закон о обавезном здравственом осигурању је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 93 од 21. септембра 2022. године, и ступио је на правну снагу дана 29. септембра 2022. године.

 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Горан Станковић


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!