Poziv za upućivanje zahtjeva za početak pregovora za povećanje plata za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Poziv za upućivanje zahtjeva za početak pregovora za povećanje plata za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
Poziv za upućivanje zahtjeva za početak pregovora za povećanje plata za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, kao reprezentativan sindikat u području javna uprava i obavezno socijalno osiguranje i odgovoran socijalni partner, koji štiti prava i interese svojih članova, poziva ovlašćene učesnike kolektivnih ugovora (predsjednike Sindikalnih organizacija, gradonačelnike i načelnike) da otpočnu pregovore za povećanje cijene rada za zaposlene u gradskim i opštinskim upravama. Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 20/17, 85/18, 86/18, 21/20, 21/21, 69/21 i 8/22), uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih lica u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske.  Članom 5. tog kolektivnog ugovora, propisano je da osnovna plata predstavlja proizvod cijene rada i koeficijenta utvrđenog prema platnoj grupi, da je cijena rada osnov za obračun plate, te da je određuju zajednički učesnici kolektivnog ugovora, odnosno u skladu sa Zakonom o radu, s tim da ista ne može biti manja od 110,00 KM ni veća od 145,00 KM. Dakle, prema navedenim odredbama, cijenu rada, kao i koeficijente za obračun plate za sva sistematizovana radna mjesta u jedinicama lokalne samouprave, utvrđuju zajednički predstavnici sindikata i poslodavca. S obzirom na rastuću inflaciju, svakodnevni porast cijena osnovnih životnih namirnica i usluga u Republici Srpskoj, koji se negativno odražavaju na i onako težak materijalni položaj zaposlenih u oblasti lokalne samouprave, u gradskim i opštinskim upravama neophodno je povećati osnovnu platu za sva zaposlena lica.

Napominjemo, Vlada Republike Srpske je donijela odluku kojom se iznos najniže plate u Republici Srpskoj počev od januara 2023. godine utvrđuje u iznosu od 700,00 KM, što predstavlja dodatni osnov, ali i obavezu povećanja plate svim zaposlenim licima u gradskim i opštinskim upravama. Shodno tome, Sindikat lokalne samopuprave, uprave i javnih službi Republike Srpske poziva predsjednike Sindikalnih organizacija iz oblasti lokalne samopurave kao jedine ovlaštene za pregovore oko cijene rada, da gradonačelnicima, odnosno načelnicima upute zahtjeve za početak pregovora za povećanje cijene rada za najmanje 10%, odnosno u gradskim i opštinskim upravama, u kojima je cijena rada već utvrđena u maksimalnom iznosu od 145,00 KM, zahtjeve za povećanje plata zaposlenih radnika za najmanje 10% kroz izmjene koeficijenata, kao drugog elementa za obračun osnovne plate. Sindikat lokalne samopuprave, uprave i javnih službi Republike Srpske smatra da je povećanje plata za zaposlene u gradskim i opštinskim upravama za najmanje 10% jedino prihvatljivo u trenutnim uslovima života i rada u Republici Srpskoj i povećanja iznosa najniže plate u Republici Srpskoj. Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, kao reprezentativan sindikat i jedini ogovoran socijalni partner u oblasti lokalne samouprave, uputiće zahtjev resornom ministarstvu za početak pregovora oko zaključenja novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, kojim će se utvrditi novi koeficijenti za obračun osnovne bruto plate i veća cijena rada.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!