Позив за упућивање захтјева за почетак преговора за повећање плата за запослене у јединицама локалне самоуправе

Позив за упућивање захтјева за почетак преговора за повећање плата за запослене у јединицама локалне самоуправе
Позив за упућивање захтјева за почетак преговора за повећање плата за запослене у јединицама локалне самоуправе

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, као репрезентативан синдикат у подручју јавна управа и обавезно социјално осигурање и одговоран социјални партнер, који штити права и интересе својих чланова, позива овлашћене учеснике колективних уговора (предсједнике Синдикалних организација, градоначелнике и начелнике) да отпочну преговоре за повећање цијене рада за запослене у градским и општинским управама. Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/17, 85/18, 86/18, 21/20, 21/21, 69/21 и 8/22), уређује се начин утврђивања плата запослених лица у области локалне самоуправе Републике Српске.  Чланом 5. тог колективног уговора, прописано је да основна плата представља производ цијене рада и коефицијента утврђеног према платној групи, да је цијена рада основ за обрачун плате, те да је одређују заједнички учесници колективног уговора, односно у складу са Законом о раду, с тим да иста не може бити мања од 110,00 КМ ни већа од 145,00 КМ. Дакле, према наведеним одредбама, цијену рада, као и коефицијенте за обрачун плате за сва систематизована радна мјеста у јединицама локалне самоуправе, утврђују заједнички представници синдиката и послодавца. С обзиром на растућу инфлацију, свакодневни пораст цијена основних животних намирница и услуга у Републици Српској, који се негативно одражавају на и онако тежак материјални положај запослених у области локалне самоуправе, у градским и општинским управама неопходно је повећати основну плату за сва запослена лица.

Напомињемо, Влада Републике Српске је донијела одлуку којом се износ најниже плате у Републици Српској почев од јануара 2023. године утврђује у износу од 700,00 КМ, што представља додатни основ, али и обавезу повећања плате свим запосленим лицима у градским и општинским управама. Сходно томе, Синдикат локалне самопуправе, управе и јавних служби Републике Српске позива предсједнике Синдикалних организација из области локалне самопураве као једине овлаштене за преговоре око цијене рада, да градоначелницима, односно начелницима упуте захтјеве за почетак преговора за повећање цијене рада за најмање 10%, односно у градским и општинским управама, у којима је цијена рада већ утврђена у максималном износу од 145,00 КМ, захтјеве за повећање плата запослених радника за најмање 10% кроз измјене коефицијената, као другог елемента за обрачун основне плате. Синдикат локалне самопуправе, управе и јавних служби Републике Српске сматра да је повећање плата за запослене у градским и општинским управама за најмање 10% једино прихватљиво у тренутним условима живота и рада у Републици Српској и повећања износа најниже плате у Републици Српској. Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, као репрезентативан синдикат и једини оговоран социјални партнер у области локалне самоуправе, упутиће захтјев ресорном министарству за почетак преговора око закључења новог Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, којим ће се утврдити нови коефицијенти за обрачун основне бруто плате и већа цијена рада.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!